45851. lajstromszámú szabadalom • Forgó tárcsatolattyús vezérmű kétütemű explóziós mótorok forgattyúszekrény szivattyúi számára

Megjelent 1909. évi ,julius lió 19-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 45851. szám. V/d/2. OSZTÁLY. Forgótárcsatolattyús vezénymű kétütemű oxplóziós mótorok forgattyú szekrény­szivattyúi számára. RÖCK ISTVÁN GÉPGYÁROS CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1908 szeptember hó 28-ika. Elsőbbsége 1905 május hó 6-ika. Kétütemű exploziós motoroknál többször megkisérlették a forgattyúszekrény-szívaty­tyú és a közbenső tartány (reeeiver) közötti szívó- és nyomólöketeknek szabályozása végett a forgattyútengelyen egy forgótárcsa tolattyú elrendezését, mimellett a forgattyú­szekrénynek belső , fala tolattyútükörré volt kiképezve. Ámbár ez elrendezés, különösen egysze­rűsége folytán, rendkívül előnyös is, mind­amellett a gyakorlatban mégsem lehetett alkalmazni, mivel, különösen nagyobb for­dulatszámoknál, a tolattyúfölületeket még bőséges kenés segélyével sem lehetett az elmaródástól megóvni. .(L. Güldner: «Das Entwerfen und Berechnen der Verbren­nungsmotorena, Berlin, 1903., 137. oldal). Ezen hátrány elkerülése végett a jelen találmány szerint a forgótárcsatolattyús vezénymű egymáshoz súrlódó fölületeinek egyike olyan anyagból készül, mely légtö­mítő volta dacára a kenőanyaggal szemben föl szívóképes, mindamellett az utóbbi beha­tásával szemben föltétlen ellenállóképességű anyagból áll. Ennek megfelelően vagy a forgótárcsa­tolattyúnak a tolattyútükörrel érintkező ré­szét, vagy pedig magát a tolattyútükröt, legelőnyösebben a «vulkánfiber» elnevezés alatt ismeretes anyagból készítjük, amely a föntebb megjelölt tulajdonságokkal bír és azonkívül még az a különleges előny is sajátja, hogy a kívánt szilárdság mellett egyszersmind eléggé engedékeny arra, hogy esetleg a tolattyú és tolattyútükör közé kerülő kemény részecskéket magába fölve­hesse. A vulkánfiber ugyanis teljesen gáztömítő, minek következtében mint tömören záró záróközeg gázokkal szemben jól alkalmaz­ható és ennek dacára a kenőolajjal szem­ben olyan fölszívóképességgel bír, hogy abból tetemes mennyiséget fölvehet magába és a kenőanyag (ásványi olajok) nem tá­madja meg. Ez a tulajdonság azonban a forgattyú­tengelyen ülő forgótárcsatolattyú alkalmaz­hatóságára nézve döntő jelentőséggel bír, mivel a tárcsatolattyú, különösen gyorsjá­rású motoroknál, rendkívül nagy kerületi sebességgel fut. Fémből való tárcsatolaty­tyúknál az ehhez szükséges tökéletes ke­nést sohsem lehetne elérni, míg ellenben vulkánfiberből álló tárcsatolattyú alkalma­zásánál magában a tárcsatolattyúban föl­halmozott kenőanyagkészlet elegendő arra,

Next

/
Thumbnails
Contents