45825. lajstromszámú szabadalom • Zár, főként pedig lakat, melynél a kengyel ill. a nyelvszáron mozgatható biztosítékok vannak elrendezve

Megjelent 19Q9. évi julus hó 19-én. MAGY. .A* KIR. SZABADALMI JBg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 45825. szám. VIII/d: OSZTÁLY­Zár, főként pedig lakat, melynél a kengyel- illetve a nyelvszáron mozgatható biztosítékok vannak elrendezve. MEWS FRIGYES VILMOS MÉRNÖK MOSZKVÁBAN. A bejelentés napja 1906 november hó 16-ika. Elsőbbsége 1905 december hó 2-ika. Jelen találmány olyan zárakra vonatko­zik, melyeknél a záróhelyzetet létesítő bizr tosítékok (keresztretesEek, rekesztők) a ken­gyel, illetve a nyelv nyúlványát képező száron mozoghatóan vannak elrendezve és e biztosítékok, valamint a zárszekrényben helytállóan fekvő záróközegek úgy vannak kiképezve, hogy a zár részei a födéllel le­zárt, vagy födélnélküli zárszekrény egyetr len nyílásába betolhatok ugyian, de a zár egyszeri összerakása után a kengyelt és a nyelvet a zárszekrényből teljesen eltávolí­tani többé nem lehet. Az alábbiakban egy lakat részletes le­írása van adva. A találmány lényegét ké­pező berendezés azonban éppen úgy alkal­mazható másfajta záraknál is. Az 1. ábra a zárnak egy foganatosítását tünteti elölnézetben, ha az egy darabban öntött zárszekrény első fala el van távo­li tva; a 2. ábra a zár függőleges metszete az 1. ábra P—R vonala szerint; a 3. ábra az 1. ábra S—I vonala szerinti vízszintes metszet; a 4. ábra a zárnak egy másik foganatosí­tása elölnézetben, melynél a szekrény elő­fala szintén el van távolít ra, Az 5. ábra a 4. ábra A—B vonala szerinti vízszintes metszet; a 6. ábra egy harmadik kiviteli alakot tün­tet föl elölnézetben; a 7. ábra egy negyedik kiviteli alak elöl­nézetben, ha a szekrénytödél le van véve; a 8. ábra a zár függőleges középmetszete a 7. ábra V—W vonala szerint; a 9. ábra egy hasonló fajta födélnélküli zárószekrénynek metszete, mely a zár ré­szeinek azon helyzetét tünteti föl, mely mellett azok a szekrénybe hozhatók. Az (1) zárókengyel (2) szára középső (3) részének segélyével a zárszekrény fölső részében csúszik, míg két oldalon (4) tol­datokkal ellátott alsó vége a zárszekrény fenekének (30) kivágásába hatol be, ha a zár csukva van. A zárszekrény vízszintes irányban haladó (5) üregében mozog a (2) kengyelszár két oldalán elrendezett két (6) závár, melyeket a (2) kengyelszár középső (3) részén megerősített (7) rugók a szek­rény (5) üregének függélyes falához szorí­tanak, miközben a kengyelvég (4) toldatait részben elfödik és ezáltal a zár nyitódását megakadályozzák. A zár kinyitása alkalmával egy (8) csap­kulcs segélyével, melynek csapjai a záró-

Next

/
Thumbnails
Contents