45797. lajstromszámú szabadalom • Zár íróasztalokhoz és más effélékhez a fiókoknak csoportonként egy helyről egyszerre való zárására és nyitására

Megjelent 1909. évi julius hó 19-én. ^ MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 45797, szára. VIII/d. OSZTÁLY. Zár íróasztalokhoz és más effélékhez a fiókoknak csoportonkint egy helyről, egyszerre való zárására és nyitására. BALLA GÉZA MAGÁNHIVATALNOK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1908 szeptember hó 18-ika A jelen találmány tárgya zár íróasztalok­.•: >z és más el leiékhez, mely úgy van ki­• • pezve, hogy vele ugyanazon bútordarab i ; íasztal) összes fi[ókj:ai vagy azok egyes c sportjai egy helyről egyszerre nyithatók, il'^őleg zárhatók. Ezt a célt találmányunk éle lmében azáltal érjük el, hogy az íróasz­ta ,'ölső fiókja alatt vagy fölött vezetett és :-/\en fiókot reteszszerűen elzáró vízszin­tes $űddal az íróasztal oldalfalainak, ille­tőiéi a z oldalfiókok függélyes hornyaiban vezt ; tt záró szsrvek (rudak vagy kampók vanr. a összekötve, melyek a vízszintes rúdiiíí zárás, illetőleg nyitás céljából kulcs segél. • ;el tengelyirányban való e[mozgatá­sánál \i7. egymással szemben fekvő hor­nyokb vpnek át. A tl any tárgya a mellékelt rajzon . vett három foganatosítási alak­íöltüntetve, és pedig az zárral fölszerelt íróasztal elől­; észben metszete a zár nyitott példák^ * jában 1 • Oi'b. nézete é állásánál, \ 2. ábra w^iyitott helyzetében álló zárnar gyobb lép^ű nézete, a 3. ábra nfeszet az 1. ábra A—B vonala szerint, a fi. 4. ábra ug^nily metszet a zár zárt álla­potában, az 5. és 6. ábra további foganatosítási ala­kokat mutatnak. Az (1) íróasztal mellső fala közelében a középső (2) fiók alatt alkalmas módon ágyazott (3) rúd van végigvezetve, mely rúd kulcs segélyével hossztengelye irányá­ban eltolható. A (3) rúd közepe táján (4) kampó áll fölfelé, mely a fiók kihúzhatása céljából ennek fenekén kiképezett horony­ban van vezetve. Ez a horony alul lemez­vassal részben el van zárva, mely lemez arra szolgál, hogy vele a (4) kampó a (3) rúd eltolásánál retesz módjára kapcsolód­jék. A (3) rúd végeivel függélyes (5, 6) rudak vannak összekötve, melyek közül az egyik, esetünkben az (5) rúd mereven, a másik, (6) rúd pedig csuklósan van a, (3) rúdhoz kapcsolva. A függélyes rudak ver zetésére az íróasztal (7) oldalfalaiban vé­gigmenő függélyes (8) hornyok, valamint az oldalfiókok (9) oldalfalaiban a (8) hor­nyokkal szemben fekvő (10) hornyok van­nak kiképezve. A (6) függélyes rúd csuklós kapcsolat­ban áll a vízszintes (3) rúddal [lásd (ll)-et] oly célból, hogy utóbbinak, eltolásánál mind­két függélyes rúd ellentétes irányba elmoz­gattassék. A készülék működése a következő:

Next

/
Thumbnails
Contents