45785. lajstromszámú szabadalom • Biztosítóberendezés pénzszekrények és effélék számára

Megjelent 1909. évi julius hó 19-én. ^ MAGY. ffe* K1R. SZABADALMI |Bh HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 45785. szám. XVI/f. OSZTÁLY. Biztosító berendezés pénzszekrények és effélék számára. CARL KÁSTNER ACTIENGESELLSCHAFT CÉG LEIPZIGBEN. A bejelentés napja 1908 május hó 23-ika. Jelen találmány tárgya pénzszekrények­hez és effélékhez való biztosító berendezés, mely akkor lép működésbe, ha az ajtókat erőszakosan, pl. megfúrás, kiolvasztás által vagy más hasonló módon kísérlik meg szét­rongálni. Ujabban a pénzszekrényeket több irányban tökéletesítették, azonban a betö­rők is tökéletes szerszámokkal, olvasztó készülékekkel stb. látták el magokat úgy, hogy a pénzszekrények betörés elleni föl­tétlen biztos megvédése máig sincs elérve. Jelen találmány oly biztosító berende­zésre, illetve zárószerkezetre vonatkozik, mely az ajtók rendes nyitása alkalmával nem jön működésbe, ellenben az ajtófalak megfúrása, kivágása vagy másféle erősza­kos megrongálása esetén önműködőlég hat. Ilyen sérüléseknél ugyaniB egy megakasztó szerkezet jön működésbe, mely az ajtót egy addig nem rögzített pontján elzárja, vagy pedig a zárak reteszeit minden elmozdu­lással szemben biztosítja úgy, hogy a zá­rak azután még kulcsaikkal sem nyit­hatók föl. Emellett a megakasztó szerkezet maga is rögzítve lesz úgy, hogy újból meg nem oldható. Ennélfogva az erőszakos nyitási kísérlet után még a tulajdonos sem nyithatja ki a szekrényt és a szekrény tartalmához csak az ajtó szakszerű eltávolítása után lehet | hozzájutni, amely hosszadalmas és körül­ményes munkához a betörőnek ideje nincs. A mellékelt rajzokon a találmány tár­gyának néhány példaképeni kiviteli alakja van föltüntetve. Az 1. ábrán egy (f) tolóretesz, továbbá az ennek megakasztására szolgáló és (c) nyomó­rúgóval ellátott (e) kilincs nézete látható, melynek (h) orrát a záróhelyzetben a re­tesz (g) rögzítő kampója fogvatartja. A 2. ábra ugyanezen berendezésnek, illetve egy pénzszeferény vagy trezorajtónak, to­vábbá a szalagvasból és csapból álló (a) derékszögnek részleges keresztmetszetét mutatja. Ez utóbbi (d) csavar segélyével van rögzítve és csapja az ajtó bélésrétegen keresztül az (f) retesz terébe nyúl, hol az (e) megakasztó kilincs a csap végére van erősítve. A 3. ábra oly kivitel metszetét mutatja, melynél az (a) derék szög helyett csak egy az (i) ajtóba csavarolt (a') csap van alkal­mazva. A 4. ábrán oly U-alakú kettős (a") derék­szög részleges metszete látható, mely a (d) csavar segélyével van az ajtóhoz erősítve ós két csapján egy-egy (e) kilincset hord az (f) reteszek megakasztására. Az 5. ábra az ajtó belső födőlapján elrende-

Next

/
Thumbnails
Contents