45764. lajstromszámú szabadalom • Ágyszekrény

Megjelent 1909. évi julius hó 12-én. MAGY. SZABADALMI KIK. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 45764. szám. VI II/c. OSZTÁLY. Ágyszekrény. KRAFT JOSEF CS. ÉS KIR. TARTALÉKOS FŐHADNAGY LEMBERGBEN. A bejelentés napja 1908 szeptember hó 2-ika. Jelen találmány tárgya ágyszekrény, melynél a vízszintes tengely körül kilen­díthető ajtó az ágy feneke gyanánt nyer alkalmazást. Emellett szükséges, hogy az fenéknek szabad végét lábak támasszák alá, melyek, miként általánosságban szokás, csuklószerűen vannak az ágyfenékhez erő­sítve és ezeknek fölcsappantott helyzeté­ben oszlopszerű díszítésekül szolgálva, mind­két szélső helyzetükben könnyen mozgat­hatók. Ezen hátrányt a jelen találmány szerint azáltal küszöböljük ki, hogy az ágyfenék­hez erősített lábak csuklói alkalmas rögzítő­szerkezetekkel vannak ellátva, oly célból, hogy az ágyszekrény zárt állása mellett egyrészt a lábak jól nekitámaszkodjanak, másrészt pedig azoknak a szekrény nyitott helyzetében való elcsúszását meggátoljuk. A mellékelt rajz a jelen találmány tár­gyát példakép vett foganatosítás! alakjá­ban tünteti föl, még pedig az 1. ábrán az összecsappantott ágyszek­rényt függélyes metszetben, a 2. ábrán a kinyitott szekrényt ugyan­csak függélyes metszetben; a 3. ábrán az összecsappantott ágyszek­rény fenekének lábai számára szolgáló csuk­lón át vett metszet, a 4. ábrán fölcsappantott helyzetben vett hasonló metszet, az 5. ábrán a 4. ábrának megfelelő előlné­zet. Az (1) szekrény ismert módon a vízszin­tes tengely körül kilendíthető (2) ajtóval van ellátva úgy, hogy annak zárt helyzeté­ben, miként az 1. ábrán látható, szekrényt, az ajtónak nyitott helyzetében pedig ágyat nyerünk, mimellett a vízszintesen ágyazott ajtó mint ágyfenék nyert alkalmazást, mint azt a 2. ábra mutatja. Ezen ágyfenék sza­bad végének alátámasztására a (3) lábak szolgálnak, melyek a szekrénynek zárt hely­zetében oszlopszerű díszítések gyanánt sze­repelnek, amint az az 1. ábrán föl van tüntetve. E tekintetben az ágyszekrény szerkezete semmi újat sem mutat. Hogy a (3) lábak :az ágyszekrénynek zárt helyzetében jól rögzítsenek és nyitott hely­zetben ki ne csússzanak, a jelen találmány értelmében a lábak csuklói szögesselt rög­zítőszerkezetekkel vannak ellátva, melyek a következőképen vannak kiképezve. Mindegyik lábnak csuklója áll a (4) rész­ből, mely a (3) lábnak fölső részéhez van erősítve, másik (5) része pedig az ágyfe­nékhez erősített (6) vezetéksínben ide-oda tolható. A (6) vezetéksín U-alakú (7) hor-

Next

/
Thumbnails
Contents