45740. lajstromszámú szabadalom • Kombinált árúsító- és mérlegautomata

JHegjelent 1909. évi junius hó 12-éii. MAGY. SZABADALMI KIK. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 45740. .szám. VII/b. OSZT A LY. Kombinált árúsító- és mérlegautomata. HEIMANN ALBERT GÉPÉSZ ÉS FLATOW LEO VÁLLALKOZÓ NEW-YORKBAN. A bejelentés napja 1908 szeptember hó 4-ifee. Jelen találmány árúsítóautomatára vonat­kozik, mellyel egy önműködő mérleg van összekötve. Az új készülék akképen van berendezve, hogy a mérleg mindenkor mér, amikor egy egyén áll dobogóján, azonban a súlyt csak akkor mutatja láthatóan, ha egy pénzdarab bedobása után egy kéziemeltyűt mozgásba hozunk, mimellett egyidejűleg az árúsítóautomata egy tárgyat ad ki. E célra egy kapcsolóberendezés van elrendezve, mely egy pénzdarabnak azárúsítóautomatába való bedobásánál a súlyt: jelző berendezéssel kapcsoltatik úgy, hogy a kéziemeltyű meg­húzásánál egy tárgy kidobásával egyidejű­leg a mérleg dobogóján álló egyén súlya is jeleztetik. A kéziemeltyűvel továbbá egy reklámber­rendezés Van közvetlenül összekötve, mely a kéziemeltyűrei kifejtett minden húzásnál mozgásba hozatik, mimellett mellékes, hogy az árúsítóautomata működésbe hozatik-e vagy nem. Az árúsítóautomata célszerűen különböző tárgyak árúsítására van berendezve. A mellékelt, rajzokon az 1. ábra az új készülék elölnézete, a 2. ábra oldalnézete és a 3. ábra fölülnézete; a 4. ábra a készülék fölső részének na­gyobb léptékben rajzolt elölnézete, a mellső lemez 'eltávolításával; az 5. ábra a 4. ábra 5—5 vonala szerinti függélyes metszete; a 6—10. ábrák nagyobb léptékben rajzolt részleteket mutatnak, mimellett a 7. ábra a 6. ábra 7—7 vonala szerinti metszete. A készülék részei a (11) köpenybe van­nak bezárva, mely a (12) oszlopon van el­rendezve; az utóbbi a (13) talapzaton áll. A talapzaton a mérleg (14) dobogója van j elrendezve. A dobogó a (15) rúd által (4. | és 5. ábra) a (16) fogasrúddal van össze­j kötve, melybe a (17) fogaskerék kapasz1 ­I kodik. A fogaskerék a (18) számtárcsán ül, melynek számai a köpenykerék (20) lyu­kán át láthatókká válnak, ha a (20), tolattyú hátrahúzatik. A (11) köpenyben az árusítandó tárgyak részére több' (21) rekesz van elrendezve. Minden egyes rekesz egy (22) kilökődu­gattyúval (6. és 8. ábra) van ellátva, mely a rekeszből mindenkor egy tárgyat lökhet ki úgy, hogy a tárgy a ,gép mellső oldalán lévő (23) nyíláson át (1. ábra) hozzáférhe­tővé válik. A (22) kilökődugattyúk a (25) csapra erősített (24) emeltyűk (7—9. áh-

Next

/
Thumbnails
Contents