45694. lajstromszámú szabadalom • Eljárás változó átmérőjű elektromos kábeleknek huzalokkal való vértezésére

Megjelent 1909. évi julius lió 5-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 45694. szám. VII/«. OSZTÁLY. Eljárás változó átmérőjű elektromos kábeleknek huzalokkal való vértezésére. MAGYAR SIEMENS-SCHUCKERT-MÜVEK VILLAMOSSÁGI RÉSZVÉNY­TÁRSASÁG CÉG BUDAPESTEN, MINT SIEMENS-SCHUCKERT WERKE G. M. B. H. BERLINI CÉG JOGUTÓDJA. A bejelentés napja 1908 szeptember hó 1-je. Egy változó átmérőjű kábel vértezéséhez célszerűen annyi huzal veendő, hogy a ká­bel gyengébb, normális részén egy zárt hu­zalréteg keletkezzék. Az olyan kábelnél azonban, melynél egyes részek bizonyos távolságokban vas­tagabbak, amit pld. az önindukciós teker­csek beszerelése okoz, a kábel vastagabb részein a vértező huzalok között hézagok képződnek úgy, hogy ezen részeken a ká­bel elrongálásnak van kitéve. Az ily hézagok úgy kerülhetők el, hogy a vastagított részeken a vértezés menet­magassága a kábel növekvő átmérőjének megfelelően kisebbre vétetik, ami azonban a kábel szilárdságát csökkenti. Újításunk abból áll, hogy a vértező huza­lokat a vastagított részeken is egyenlő me­netmagassággal csavarjuk a kábel körül és a hézagokat segédhuzalókkal rakjuk be úgy, hogy mindenhol zárt vértezés létesül. A segédhuzalokat a végigmenő huzalok­kal egy munkamenetben, ugyanazon vagy egy külön gépen helyezzük a kábelre. A mellékelt rajz 1. ábrája egy oly, ma­gában véve ismeretes gépet tüntet föl, amellyel mind a kétféle huzalt föl lehet te­kercselni. A végigmenő (a) huzalok a (b) csévékről lefejtődve a (d) hüvelyben rakód­nak zárt rétegben a kábel körül. Amint a kábel egy vastagított része a (d) hüvelyhez közeledik, a gép megállíttatik, a (c) csévékről (f) segédhuzalok fejtetnek le és a (d) rakótárcsa lyukain át a (d) hü­velybe dugva, azok az (e) drótköteg segé­lyével a vértezésen leköttetnek. A gép ez­után ismét megindul és addig jár, míg a vastagodás a (d) hüvelyhez érkezik, amelyet akkor egy másik a vastag résznek meg­felelő nyílású hüvellyel cserélünk ki. Amint a gép tovább jár, az (a és f) hu­zalok kezdetben egy kettős vértezést képez­nek, de a kábel kúpalakú részén fokozato­san egyszerű zárt vértezéssé alakulnak át. A normális kábelvastagsághoz való visz­szatérésnél a huzalok a kúpalakú részen az egyszerű rétegből ismét kettős rétegbe men­nek át. A segédhuzalokat, miután egy drót­köteggel lekötöttük, levágjuk és a (c) csé­vékre visszagombolyítjuk. A 2. ábra egy vastag kábelrészt mutat, melyen belül indukciós tekercsek vannak és amely az ismertetett eljárás szerint föl­rakott segédbuzalokkal van vértezve.

Next

/
Thumbnails
Contents