45679. lajstromszámú szabadalom • Papiros szétaprítására és mosására szolgáló készülék

t Megjelent 1909. évi jnlius íió 5-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI Jgjw HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 45679. szám. xill/a. OSZTÁLY. Papiros szétaprltására és mosására szolgáló készülék. HERZ LUDWIG MECHANIKUS NÜRNBERGBEN. A bejelentés napja 1908 november hó 6-ika. A jelen találmány tárgyát képező papi- | ros szétaprítására és mosására szolgáló ké­szülék az ilyfajta készülékek azon csoport­jába tartozik, amelyeiknél a kezelendő pa­píranyagot tartalmazó, kerületén lyukgar tott dob egy tartányban forog. A találmány abban áll, hogy ezen dobba több gereblye­szerű aprítószerkezet nyul bele, amelyek a dobbal együtt körülforgó papirost csapkodL ják és szétaprítják. A találmány célja a papirosnak ily módon gyors és alapos szét­aprítását és mosását lehetővé tenni. A mellékelt rajz 1. 'és 2. ábrája a találmány tárgyának egy példaképem kiviteli alakját metszetben és fölülnézetben tünteti föl. Az (1) állványzaton elrendezett (2) tar­tányban a (3) dobot ágyazzuk forgathatóan, melynek oldalfelület© (4) lyukakkal van el­látva. A (6) dobfenékkel szilárdan összekö­tött (7) perselyen átmenő (5) ék segélyé vei a dob a (8) tengellyel össze van kötve. A (8) tengely a tartányt fölül áthidaló (9) haránttartóban forgathatóan van ágyazva és a (10) fogaskerekek útján forgásba hoz­ható. lAz eddig leírt szerkezeti részek is- , meretesiek. I A találmány szerint a (9) haránttartóban ; két (11) gereblyeszerű szerkezetet ágya- I | zunk, melyek egy-egy közös tengely két ol­dalán elrendezett (12) karokból állanak. A külső karokon egy ,(13) szedődeszka van megerősítve, .amely |a dobfallal hegyes szöget zár be. A (9) haránttartóban egy­egy (14) rés van a (11) gereblyék számára elrendezve, melyekben ez^n gereblyék ten­gelyei eltolhatóak és a (15) csavarok se­gélyével magassági irányban beállíthatóak. A (9) haránttartón oldalt a (16) kar van megerősítve (2. ábra), amelyben két (17, 18) tengely van foroghatóan ágyazva. Ezen tengelyek ugyancsak (12) karokkal birnak és (19) fogaskerekek közvetítésével a (8) dobtengely forgásában résztvesznek. Magán a dobtengelyen pedig több meggörbített (20) kart erősítünk meg, melyek a papír­anyagot annak forgása közben a (11) és (17) gereblyék (12) karjai felé hajtják. A (2) tartány (21) fenekéből egy (22) hü­vely nyul lefelé, mely a (23) kifolyató cső­ben folytatódik és fölül a (6) dobfenék (24) ágyának vezetékül szolgál. A (22) hüvely­ben egy (25) szelepet rendezünk el, melyet a (26) szeleprúd útján működtetünk. A (26) , rúd a (27) csapágyban eltolhatóan, de el I nem forgathatóan van vezetve, és alsó, csa­; varmenettel ellátott végén egy (28) kúpke-i reket hord, mely (29) kúpkerék, (30) rúd

Next

/
Thumbnails
Contents