45638. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés nitrogénoxidok előállítására forgóláng segélyével

Megjelent 1909. évi junius lió 30-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 456B8. szám. Vil/i. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés nitrogénoxydok előállítására forgó láng segélyével. MOSCICKI IGNACY ELEKTROKÉMIKUS FREIBUBGBAN. A bejelentés napja 1908 október hó 14-ike Nitrogénoxydoknak elektromos úton való előállításánál lehetőleg magas feszültség alkalmazására kell törekedni, hogy egy bi­zonyos energia mellett kis áramerősséggel lehessen dolgozni és ezáltal az elektródák elhasználódását csökkenthessük. Forgó láng alkalmazásakor a láng hossza és a gáznyo­mása mellett az alkalmazható feszültség részben a mágnesesmező erősségétől függ. A tényleges feszültség a mágnesesmező­ben forgó lángnál a mágnesesmező erőssé­gének fokozása által növelhető. Ennek lehető­leg tökéletes elérésére oly elektromágnese­ket kell alkalmazni, melyet sarkai egymás­hoz lehetőleg közel vannak s melyek között a láng forog. Ez csak olyan gyakorlati foga­natosítási . alakokhoz vezet, melyeknél az egyik etektróda közelében, egy a másik elektróda részét alkotó vagy azzal fémesen kapcsolt fémtest van elrendezve. A két elektróda ezen egymáshoz közel fekvő ré­szei, mihelyt üzem közben ionizált gázok kerülnek közéjük, nem engedik meg, hogy a lángban a tényleges feszültség kellően emelkedjék, amennyiben a láng folytonos rövidzárlatai jönnek létre. Ennek meggát­lására, vagyis a két elektróda közeli részei között az átütési ellenállás fokozására a reakcióban részt nem vevő, aránylag hideg gázok alkalmazhatók amennyiben azok az említett részek között keresztül ve­zettetnek. Az átütési ellenállás ezen gáz­átvezetéssel annyira fokozható, hogy a forgó lángnak váltakozóárammal való táp­lálásakor, a minden félperiódusban meg­ismétlődő gyújtások nem az elektródák kö­zötti legrövidebb út mentén, hanem egy hosszabb út mentén történnek azon hely közelében, ahol a láng kialudt. Még oly esetekben is, midőn lehetőleg magas koncentrációnak a termelési hányad csökkentése nélkül való elérésére az egyik elektródát hütőtestté kell kiképezni, mely szemben és igen közel áll a másik elektró­dához s melyhez a láng forogva hozzá­simul, a két elektróda közti tér legszű­kebb centrális részébe vezetett aránylag hideg gázok magasabb tényleges feszültség alkalmazását teszik lehetővé, amennyiben a két elektróda egymáshoz legközelebb fekvő részei között rövidzárlatú lángok képződése elkerültetik s ezáltal hosszú forgó lángok keletkezése biztosíttatik. Az említett segédgázok vagy gőzök beve­zetése a lángnak a reakciógázok beáramlá­sától elfordított oldalára, —valamint azok­nak elvezetése úgy lehet elrendezve és szabályozva, hogy e gázok vagy gőzök

Next

/
Thumbnails
Contents