45634. lajstromszámú szabadalom • Vázzal bíró fém és fémötvözetek, különösen vázzal bíró alumínium

Megjelent 1909. évi juiiius hó 35-én. MAGY. ign KIR. SZABADALMI jEK| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 456B4. szám. XVI/c. OSZTÁLY. Vázzal biró fém és fémötvözetek, különösen vázzal biró alumínium. TOLKOWSKY KÁROLY MÉRNÖK ANTWERPENBEN. A bejelentés napja 1908 október hó 23-ika. Általánosan ismeretes a betont és hasonló : keverékeket vasvázzal ellátni, oly célból, hogy azok nagyobb ellenállóképességgel és különböző alkalmazási célokra fokozott hasz­nálhatósággal bírjanak, míg az említett anyagok a vasváz nélkül bizonyos célokra alkalmatlanok lennének. Ezenkívül különböző más anyagokat, mint kemény gumit, para­fát stb. is elláttak már hasonló erősbítések­kel vagy vasvázakkal és ezen anyagok használata az iparban igen elterjedt. Jelen találmány célja már most az, hogy az alu­mínium és az aluminiumvegyületek előnyeit oly módon használjuk ki, miszerint ezeket az anyagokat a még hiányzó tulajdonságokkal, mint a külső behatások, szakítás és hajlítás elleni ellenáilóképességgel fölruházzuk, mely tulajdonságot sok más fém, például az acél, nagy mértékben bírja. Jelen találmánynak azonban egyáltalán nem az a célja, hogy a fémek közös tulajdonságait ötvözés útján kapjuk, hane.r> azáltal, hogy az alumíniu­mot vagy az alumíniumnak más anyagok­kal való vegyületét vagy keverékét, illetve ötvözetét acélból vagy más fémből álló váz­zal látjuk el. Az új termék rendkívül kiváló tulajdonságokkal bír, mert az alumínium kitűnő tulajdonságait az acél kitűnő tulaj-i donságaival egyesíti, anélkül, hogy ezáltal ! azok a rossz hatások érvényesülnének, me­| lyek a két fémnek külön-külön való hasz­nálatánál mutatkoznak. Az új termék oly különleges tulajdonságokkal bír, melyet sem az alumíniumnál, sem az acélnál föl nem lelünk; e tulajdonságok közül a leglénye­gesebb a hirtelen nagy igénybevételeknél föllépő szakítás elleni rendkívül nagy ellen­állóképességben áll. Az eljárás abban áll, hogy először üre­ges vagy telt acélrudakat savval pácolunk. Ezeket az acélrudakat, melyek a vázat ké­pezik, azután alumíniummal vagy alumi­niumötvözettel vesszük körül, mely utóbbiak összetétele a kész tárgy alkalmazási céljá­tól függ. Az acélnak alumíniummal vagy aluminiumötvözettel való bevonása az ismert öntési eljárás által, vagy a fölhelyezés utáni keményítés módszere szerint történik, ameny­nyiben az alumínium például lágy és meleg állapotban húzatott föl, mint ez más célokra már megtörtént. Az ekképen kapott termék alkalmazható­sága korlátlan, azonban különösen oly ese­tekben tesz jó szolgálatokat, melyekben csekély súlyú és nagy ellenállóképességű testek szükségesek, mint például automobi-

Next

/
Thumbnails
Contents