45562. lajstromszámú szabadalom • Ablak

Megjelent 1909. évi .junius hó 84-én. MAGY. KIR SZABADALMI «Bkb HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 45562. szám. VIII/C. OSZTÁLY. Ablak. ZAVRLIC FRANJO ASZTALOSMESTER ZÁGRÁBBAN. A bejelentés napja 1908 szeptember hó 29-ike. A jelen találmány tárgya ablak, melynek lényege az, hogy az ablakszárnynak és az ablakkeretnek, illetőleg két ablakszárnynak érintkező fölületein domború fölületű fá­' cok vannak elrendezve, melyek megfelelően alakított hornyokba illeszkednek. Ezáltal légáramnak, eső és hévíznek az ablak ré­sein való behatolása hathatósabb módon gá­toltatik meg, mint az eddig használatos, csak lépcsősen tagolt ablaklécek segélyé­vel. Azáltal pedig, hogy a fácok oly hen­gerfölület szerint domborodnak, melynek tengelye az ablak sarokvasának tengelyé­vel esik össze, az ablak állandóan jól és tökéletesen zár. A jelen találmány szerinti ablaknál to­vábbá a védléc nincs az ablaklécbe beil­lesztve, hanem azzal egy darabban van, mi­által nemcsak a csapadék föltétlen leve­zetése van biztosítva, hanem az ablak tar­tósabb és könnyebben is állítható elő. A mellékelt rajzban a találmány tárgya példaképen van föltüntetve. Az 1. ábra az ablaknak vízszintes haránt­metszete a pántok helyéin. A 2. ábra vízszintes harántmetszet két ab­lakszárnynak érintkezési helyén. A 3. ábra függélyes hosszmetszet egy ab­lakszárnynak alsó harántlécén át. Az ablaknak a (2) pántokat hordó (1) keretéir (1. ábra) domború fölületű (3) fár cok vannak elrendezve, melyek ;a csatlakozó ablakszárny (4) lécének megfelelő hor­nyába kapcsolódnak. Célszerű a (3) fáénak, valamint a meg­felelő horonynak érintkező fölületeit, mint azt a rajz mutatja, oly hengerfölület gyar­nánt kiképezni, melynek tengelye a sarok­vas tengelyével összeesik. Ezáltal légáramr nak vagy csapadékvíznek behatolása akkor is meggátoltatik, amikor taz ablakszárny, vetődés folytán, nem záródik tökéletesen. Két ablakszárnynak érintkező fölületén (2. ábra) tömör zárást azáltal létesítünk, hogy mindkét szárny lépcsősen tagolt érint­kező felületeinek beszögelő sarkain egy­egy (5) hengeres lécet rendezünk el, mely az ablakléccel egy darabban van készítve. Mindkét ablakszárnynak hengeres lécei a másik ablakszárnynak megfelelően kiké­pezett hornyaiba illeszkednek, melyek az i érintkező fölületeknek egy-egy peremén vannak kiképezve. A hengeres léceknek a megfelelő hor­nyokba való tökéletes és tartós fölfekvésé­ínek biztosítására a két ablakszárnynak sík érintkező fölületei nem feküsznek szorosan

Next

/
Thumbnails
Contents