45559. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tantalfém előállítására

Megjelent 1909. évi junius iió 24-éu. MAGY. nHn KIR. SZABADALMI Hm HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 45559. szám. VII/x. OSZTÁLY. Eljárás tantalfém előállítására. SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1908 október hó 26-ika. Találmányunk tárgya eljárás, mely a tantalfémnek igen egyszerű és olcsó előál­lítását teszi lehetővé oly módon, hogy va­lamely oxidját, pl. a tantalsavat, közvetle­nül szénnel redukáljuk. Hogy a tantalfém et igen tisztán állítsuk elő, eddig a nyers auyagot képező oxido­kat, első sorban a tantalsavat fluoridokká alakítottuk, melyeket nátriummal redukál­tunk. Ajánlották továbbá a hidrogénnel, rendkívül magas hőmérsékletnél történő redukálást is. A hidrogénnel való reduká­lás azonban sok nehézséggel jár, melyek ennek az eljárásnak előnyeit ismét meg­szüntetik. Más redukáló anyagokat — ha tiszta fém előállításáról volt szó — eddig gyakorlatilag alkalmazni nem sikerült, mert a fém könnyen vett föl idegen anyagokat, melyeket csak nehezen lehetett eltávolí­tani. Főleg szén használata abba a nehéz­ségekbe ütközött, hogy a redukció csak tö­kéletlenül ment végbe és könnyen keletke­zett karbid Kitűnt, hogy a tantal oxigén vegyületei­nek szénnel történő redukálásánál igen tiszta és minden tekintetben használható fémet állíthatunk elő, ha a redukálásnál a levegő bejétását teljesen meggátoljuk, mit akként érhetünk el, hogy a redukciót hidro­gén áramban végezzük. Hidrogén áram használatánál, melyet a redukálás közben a redukálandó keverék fölött vezetünk el, a redukálás tökéletesen megy végbe. Ha csak szenet használunk, a redukált fém a keletkező fémoxiddal ma­rad érintkezésben, mely a tantalfémet meg­támadja úgy, hogy tökéletes redukció soha sem lehetséges. Ügyelni kell azonban arra, hogy a szenet feleslegben ne alkalmazzuk. Ep így lehető­leg meg kell gátolni a széndioxid képző­dését is, miért a szén mennyiségét akként választjuk meg, hogy csakis szénmonoxid keletkezzék, pld. a következő egyenlet szerint: Ta2 05 + C, = 2 Ta -f 500. A redukció aránylag magas hőmérsék­letnél (fehér izzásnál) megy végbe. Hogy ezt elérhessük, a tömeget legelőnyösebben elektromos úton hevítjük, mit pl. közvetle­nül elektromos áram átvezetésével vége­zünk. Ebből a célból akként járhatunk el, hogy a tantalsav és szén keverékéből ruda­kat sajtolunk, melyeknek bizonyos elektro­mos vezető képességük van. A vezetőké­pességet fokozhatjuk, ha a tömeghez por­alakú tantalfémet adunk. Ezen vezetőtesten oly áramot vezetünk át, mely elég erős ahhoz, hogy a testet a reakció hőmérsék­letig fölhevítse.

Next

/
Thumbnails
Contents