45533. lajstromszámú szabadalom • Eljárás bőrök pácolására

Megjelent 1909. évi jnnius lió 21-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 45533. szám. xi/a. OSZTÁLY. Eljárás bőrök pácolására. DR RÖHM OTTO VEGYÉSZ ESSLINGENBEN. A bejelentés napja 1908 szeptember hó 3-ika. Elsőbbsége 1907 junius hó 6-ika. A jelen találmány szerint a bőrök cser­zésére cserzőfolyadék gyanánt a hasnyál­mirigy vizes kivonatát használjuk, ammó­nium- vagy alkalisóknak vagy ezen sók keverékének hozzáadása mellett. Az eljárás célja a ganajpáe helyettesítése. Wood (Jour­nal of the Society of Chemical Industry 1898. 1010—1013. 1. és 1899.990—993.1.), valamint Jettemar (u. o. 1901, 148 1. 4. bekezdés és 149 1.) munkálataiból kitűnt hogy különösen a kutyaganajpác sajátsá­gos magaviselete az enzimek és az orgá­nos amin vegyül etek és ammoniáksók együt­tes hatására vezethető vissza. Kiindulva, azon megfontolásból, hogy más enzimek is> melyeknek a bőranyagra való behatása is­meretes, valószínűleg ugyanazt a hatást gyakorolják, mint a kutyaganajpác, felta­láló a hasnyálmirigy tripszinjében megta­lálta azt az anyagot, mely a kivánt pácoló hatással bír, épen úgy, mint a kutyaganaj enzimjei. A hatást még támogatja a has­nyálmirigynek zsirt bontó enzimje, a szte. apszin, mely a bőrökben lévő zsirt teijesen elszappanosítja. A hasnyálmirigy vizes kivo­natával szép pácoló hatást érünk el, ha valami ammonsót adunk hozzá, mely a fö­ös marómeszet, mely a meszes gödrökből származik, oldható mészsóvá alakítja át és a pácfolyadéknak a bőrök marómesze által okozott alkalicitását a pácolás tartama alatt folyton csökkenti azáltal, hogy a marómész­nek megfelelő ammóniák a bőröknek a rázó­hordokban való mozgatásánál nagyrészt el­illan. Az ammonsónak előnyös hatása a bőrre főleg abban nyilvánul, hogy a bőrök jobban összeesnek, vékonyabbá válnak és hogy nem lesznek érdessé, ha pácolás után tiszta vízbe jönnek, ami a bőröknek erősen alkalikus reakciója és a víznek egyidejű nagyobb szénsavas mész tartalmánál fogva könnyen előfordulhat. Példaképen akképpen járhatunk el, hogy egy, körülbelül 250 grammos mirigyet 1 liter vízzel kivonunk és ezen kivonat 10 cms -jét 990 cm3 0'15% ammoniumhydro­szulfidet és 0-3% klórnátriumot tartalmazó vizes oldathoz adjuk. Az így kapott oldat igen hatásos pácfolyadékot ad. Ammon­hydroszulfid helyett valamely más olyan ammonsót, pl. ammoniumkloridot használ­hatunk, mely oldható mészsót szolgáltat. A hasnyálmirigy kivonata a jelen eljá­ráshoz kizárólag friss állapotban vagy pedig alkalmas hozzáadások által konzervált álla­potban jut alkalmazásra, nem pedig akkori amikor már rothadásba ment át és ennek folytán savanyú reakcióval bír. A mirigyek

Next

/
Thumbnails
Contents