45506. lajstromszámú szabadalom • Kényszermozgású szelepes vezérmű

\ Megjelent 1909. évi június hó 21-én. MAGYI JFE^ KIR. SZABADALMI K&? HIVATAL SZABADALMILEIRAS 45506. szám. V/d/1. OSZTÁLY. Kényszermozgású szelepes vezérmű. BELLENS KÁROLY MÉRNÖK NEUILLY-SUR-SEINEBEN. A bejelentés napja 1908 október hó 23-ika. Már ismeretesek oly szelepes vezérmü­vek, melyeknél egy kettős löketgörbével bíró bütykös sín olymódon hat a szeleporsó görgőjére, hogy ezáltal a szelep kényszer­mozgást végez. Az ismert szelepes vezérmű­veknél már úgy görbehasítékok, mint büty­kössínek is alkalmaztattak négy szelep mű­ködtetésére. Ezzel szemben a találmány tárgyát ké­pező szelepes vezérmű oly vezérművet ké­pez, melynél a szelepek egy bütykössínben kiképezett, egész hosszukban egyazon szé­lességgel bíró görbehasítékok által vezérel­tetnek egymáshoz képest kényszermozgá­súan, mimellett a hasítékokban a szelepor­sókon elrendezett, egyidejűleg a bütykös­sín ágyazására szolgáló görgők vannak ve­zetve. A mellékelt rajzon a találmány értelmé­ben szerkesztett vezérmű egy kiviteli alakja van föltüntetve. Az 1. ábra a vezérművel ellátott gőzgéphenger oldalnézete. A 2. ábra a vezérmű függéljes hosszmetszete és a 3. ábra a 2. ábrán rajzolt szeleporsók egyiké­nek oldalnézete. A vezérműnek a 2. ábrán föltüntetett ki­viteli alakjánál az (a, a') szelepek pl. be­eresztőszelepeket és a (b, b') szelepek ki­bocsátószelepeket képeznek. A szelepek (c, c' és d, d') orsói, mint azt a 3. ábra mutatja, hasítékkal vannak ellátva és e hasítékokon az (e) bütykössín van át­vezetve ; a hasítékokban továbbá az orsók­ban forgathatóan ágyazott (f, f' és g, g') görgők fekszenek. Az (e) bütykössín egész hosszukban egy­azon szélességgel bíró (h, h' és i, i') görbe­hasítékokkal van ellátva, melyekbe az (f, f és g, g') görgők pontosan beillenek; e ha­sítékok alsó görbepályája az (e) bütykössín hosszirányú eltolásánál a szelepek nyitó­mozgását és a fölső görbepálya a szelepek zárómozgását létesíti. A vezérmű következőképen működik: Az (e) bütykössínnek a 2. ábrán föltünte­tett helyzeténél az (a' és b) szelepek nyitva vannak és a (h', i) ha9Ítékok alsó görbe­pályája az (f', g) görgőket alulról fölfelé nyomja. Az ezen szelepek nyitásánál föllépő erők által a többi szelepekre kedvező visz­szahatás fejtetik ki, amennyiben a lefelé ható erők az (i' és h) hasítékok fölső görbepályájára tovaterjednek, miáltal a (g' és f) görgők fölülről lefelé szoríttatnak és a (b', a) szelepeket záróhelyzetükben erősen a szelepfészkekhez nyomják. Az (e) bütykössínnek jobboldal felé való eltolásánál az (f és g) görgőket a (h', i)

Next

/
Thumbnails
Contents