45497. lajstromszámú szabadalom • A fogóhoz illeszkedő fölületekkel bíró üvegpalackok és hasonlók és eljárás ily fölületek létesítésére

Megjelent 1909. évi junius lió 21-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 45497. szám. XVII/c. OSZTÁLY­A fogóhoz illeszkedő fölületekkel biró üvegpalackok és hasonlók s eljárás ily fölületek létesítésére. PRECISION GLASS GR1NDING COMPANY CÉG SIOUX-FALLSBEN. A bejelentés napja 1908 szeptember hó 4-ike. Az eddig -előállított köszörült palackok és köszörült dugóik egymás között nem vol­tak kicserélhetők. Eddig ugyanis a palac­kokat és dugóikat párosával köszörülték •össze azzal a majdnem kivétel nélküli ered­ménnyel, hogy a dugó csak abba a palackba illett, amellyel összekös,zörültetett s viszont a palack csak' a beléköszörült dugóval volt zárható. Már eddig is megkísérelték azoban a pa­lackokat és a dugókat egymástól függetle­nül megfelelő gépek segélyével köszörülni, oly célból, hogy azok egymás között ki­cserélhetők legyenek; e kísérletek nem voltak kielégítő eredményüek, mert a pa­lack és szerszám kölcsönös helyzete min­den palacknál más volt, minthogy az üveg­palackok, úgy, amint a gyárból kikerülnek, noha igen hasonlók, nem bírnak egyforma nyakkal s alig lehet két palackot találni, melyeknek külső méretei és alakja tökéle­tesen megegyezne. Ezen hátrányt a találmány értelmében azáltal kerüljük el, hogy a palackot vagy hasonlót a dugló beköszörülése előtt tet­szés szerinti alkalmas módon a fogószer­számhoz illeszkedő oly föl ülettel látjuk el, mely a palack hossztengelyével lényegileg koaxiális s mely lehetővé teszi a palack­nak a palackfogószerszámba való pontos befogását akkor, mikor a palacknyak bel­seje egy köszörült üvegdugó számára kikö­szörültetik. Azáltal, hogy ezen illeszkedő fölület lé­nyegileg koncentrikus a palacknyakkal, el­érjük azt, hogy mikor a palackot a dugó­ülőke kiköszörülése céljából az illeszkedő fölületnek megfelelő illesztőfölülettel bíró fogóba fogjuk, a palacknyak belseje a par lacknyak tengelyével koncentrikusan fog forogni, holott ha az illeszkedőfölület sza­bálytalan lenne, mint amilyen pl. a palack eredeti pereme volt, a palacknyak belseje excentrikus mozgást írna le. Az illeszkedőfölület előállítására célsze­rűnek bizonyult a csatolt rajzokkal magya­rázott következő eljárás: 1. ábra metszetben tüntet föl egy sza­bálytalan nyakkal biró közönséges palac­kot, melynek nyakába a palack hosszten­gelyével lényegileg koaxiális csap van szo­rítva. Ezen ábra továbbá a fogóhoz illesz­kedő fölület leköszörülésére szolgáló köszö­rülőkorongot is föltünteti; 2. ábra ugyancsak metszetben tüntet föl egy palacknyakat, melynek pereme azon-

Next

/
Thumbnails
Contents