45465. lajstromszámú szabadalom • Beállítható sámfa

Megjelent 1909. évi junius hó 15-én. MAGY. g|| KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 45465. szám. I/b. OSZTÁLY­Beállítható sámfa. BIHARY ALADÁR JÁRÁSI ÍRNOK FELEDEN. A bejelentés napja 1908 szeptember hó 24-ike Az eddig ismeretes csizmasámfák egy nagy hátránya, hogy vagy egyáltalán nem, vagy csak igen korlátolt és ki nem elégítő mó­don voltak különféle nagyságú csizmákhoz képest beállíthatók. A jelen találmány tárgyát képező sámfa a jelzett hiányokon oly módon segít, hogy a több, egymással szerves kapcsolatba ho­zott, részből álló sámfa részei bizonyos határok között tetszős, illetve szükség sze­rint állíthatók be. A találmány tárgyának egy példaképeni foganatosítási alakját hosszmetszetben a mel­lékelt rajz tünteti föl : A találmány tárgyát képező sámfa lénye­gében két részből, a szár és fejrészből áll, amelyek ismét több egymáshoz képest be­állítható részből vannak összetéve. A sámfa szára három részből, még pedig a (2 és 3) külsőpofákból és a belső (1) po­fából áll, mely utóbbihoz két oldal a veze­ték, illetve a mozgató szerkezet burkolata gyanánt szereplő (21, 22) toldatok csatla­koznak. A középső (1) szár részbe a szélső pofarészek megfelelő beállíthatása céljából alul és fölül egy (9), illetve (10) fogadott henger van ágyazva, melynek mindegyike két-két vízszintes, a fogazott hengerek alsó és fölső részen elhelyezett (5 és 6) illetve i (7 és 8) fogazott rúddal kapcsolódik. A (9 és 10) fogazott hengerek elforgatását a függélyesen elrendezett (11 és 12) fogazott rudak segélyével eszközöljük, melyek közül a (11) rúd a toldat és az (1) pofa, míg a rövidebb és a fölső (9) fogazott rudat moz­gató (12) fogazott rúd az (1) pofa és a toldat között van elrendezve. A (11 és 12) fogazott rudakat föl-lefelé a fölső részükbe vágott anyamenetekben járó (13 és 14) csa­varorsók megfelelő irányú elforgatása útján mozgatjuk és e mozgást a (9 és 10) foga­zott hengerek az (5 és 6), illetve (7 és 8) fogazott rudakra viszik át, melyek a szár szélső (2), illetve (3) pofát tolják szét a csizma szárának megfeszítése céljából. A sámfa feje a csizma fejrészének kifeszít­hetése céljából a (4) talprészből és a fölső (16) részből áll, mely utóbbi a szárrészbe ágyazott függélyes (18) rúd segélyével emel­hető föl oly módon, hogy e rúd vége a (16 és 4) részek között lévő hézagban egy (23) pecek körül elforgathatóan ágyazott kétkarú (15) emeltyű belső karjára nyo­mást gyakorol, amit oly módon létesíthe­tünk, hogy a (18) rúd fölső végét (17) csa­varorsó közvetítésével a (11 és 12) foga­zott rudakkal azonos módon emelhetően, vagy sülyeszthetően képezzük ki. Hogy a

Next

/
Thumbnails
Contents