45460. lajstromszámú szabadalom • Ablakrögzítő szerkezet

Megjelent 1909. évi junius hó 15-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 45460. szám. VHI/d. OSZTÁLY. Ablakrögzltő szerkezet. PRAGEU EMIL IGAZGATÓ BÜTTELBEN. A bejelentés napja 1908 szeptember hó 21-ike. Jelen találmány tárgya ablakrögzítő szerke­zet kifelé vagy befelé nyíló ablakok szá­mára, mely azonban ajtókon is találhat alkalmazást. Az eddigelé ismeretes számos ablakrög­zítőszerkezet többé-kevésbbé azon bátrány­nyal bírt, hogy egyrészt nem voltak alkal­mazhatók úgy kifelé, mint befelé nyíló ab­lakok számára, másrészt pedig, hogy az ablaknak sajátos kiképzését tételezték föl. így pl. már ismeretesek oly berendezések, melyeknél rúgó hatása alatt álló emeltyűk a rögzítés helyzetében az ablak sarokvasá­nak fogszerü kivágásokkal ellátott agyába kapcsolódnak, ahol is az ablaknak mozgása folyamán a rúgó hatása alatt álló emeltyűk kézzel kiváltatnak. A jelen találmány szerinti ablakrögzítő lényege már most abban áll, hogy ez ab­lakszárnyak keretén egy szegmens van el­rendezve, mely tetszőleges számú, fogszerű kivágással van ellátva, melyekbe egy az ablak keretén elrendezett megfelelő csap­ágyban forgathatóan ágyazott retesz a rög­zítési helyzetben bekapcsolódik. Teljesen mindegy emellett vájjon az ab­lak kifelé vagy befelé nyílik. Az egyik vagy másik esetben szükséges, hogy a fog­szerű kivágásokkal ellátott szegmensek görbületi sugara kisebb vagy nagyobb le­gyen. Az ablak könnyű járásának elérésére és a szegmensnek a vezetékben való megaka­dásának meggátlására a szegmens forgatha­tóan van az ablak keretén ágyazva úgy, hogy az ablaknak már kismértékű vető­dése után is mindig akadálytalanul tolható el vezetékében. A mellékelt rajz a találmány tárgyának két példaképem foganatosítási alakját tün­teti föl. Az 1. ábra egy befelé nyíló ablakon való al­kalmazásában tüntetff öl az ablakrögzítő szer­kezetet. A 2. ábra az 1. ábra szerinti szerkezetnek fölülnézete. A 3. ábra a rögzítő szerkezetet egj' kifelé nyíló ablakszárnyon való alkalmazásban tün­teti föl. A 4. ábra a 3. ábra szerinti szerkezetnek fölülnézete. A (b) szegmens az (a) ablakszárnynak megfelelő kivágásában forgathatóan van el­rendezve (2. ábra). Ezen szegmens célsze­rűen körív alakjával bír. A (b) szegmens az (e) ablakszárnyon tetszőleges módon elren­dezett (d) vezetékben van vezetve.

Next

/
Thumbnails
Contents