45457. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági beretva

Megjelent 1909. évi junius hó 15-én. MAGY. KIR. SZABADALMI ||Hg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 45457. szám. XVI/a. OSZTÁLY Biztonsági beretva. HOFMANN FRITZ ÉS KAUFMANN JULIUS KERESKEDŐK MÜNCHENBEN. A bejelentés napja 1908 április hó 7-ike. Jelen találmány oly levehető késpengé­vel bíró beretvára vonatkozik, mely egy domború fölületű védőfésú és egy födőlap közé van beállíthatóan ágyazva. Az eddig ismeretes ilynemű beretváknál az él kü­lönböző beállítása a késpenge meghajlítása által történik oly módon, hogy a penge a merev védőfésű domború fölső fölülete és az ugyancsak merev födőlap ennek megfe­lelően homorúan kiképezett alsó fölülete közé beszoríttatik; a kespenge ily módon való meghajlítása következtében könnyen eltörhetik. A találmány tárgya már most a késél­nek a védőfésű és a födőlap közé való be­állítását a penge meghajlítása nélkül teszi lehetővé, miáltal a penge eltörésének ele­jét vesszük. E célból a megfelelő támasz­lapon fölfekvő fédővésű rugalmasan képez­tetik ki és a födőlap a lapos késpengére fölfekvő alsó fölületén a pengének megfe­lelően sík fölületű. A pengének a védőfésű és a födőlap közé való beszoritása alkal­mával a rugalmas védőfésű kiegyenesítte­tik, miáltal a késélnek a védőfésű fogaitól való távolsága szabályozható. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak két kivileli alakja látható. Az 1. ábra középső hosszmetszet, a 2. ábra oldalnézet részben metszve, a 3. ábra oldalnézet fölemelt födőlappal, míg a 4. ábra egy másik kiviteli alak oldalné­zete, részben metszve. A fédőfésű domború fölületű rugalmas anyagú (a) lemezből áll, mely magában véve ismert módon (b) fogakkal bír, me­lyek egy (c) támaszlapon nyugosznak. Ez utóbbi a (d) fogantyúhoz van erősítve. A késpenge (e) acélbádog-lapból áll, amely az (a) védőfésü domború fölületén fekszik. Az (f) födőlap alsó oldalán az (e) pengének megfelelúen síkfölületű és egy a (d) fo­gantyú belsejébe nyúló és abban egy csa­varmenetes (h) hüvely segélyével beállít­ható (g) rúd végére van erősítve. A kés­pengének az (a) védőfésű és az (f) födőlap közé való beszoritása magában véve ismert módon a rovátkolt fejjel ellátott csavarme­netes (h) hüvely elforgatása révén törté­nik. Az (f) födőlap hasonló módon, mint az eddig ismeretes ilynemű beretváknál (i) csapokkal bír, melyek a késpenge és a védőfésű megfelelő nyílásain átnyúlva, veze­tékül szolgálnak. Az 1 — 3. ábrabeli kiviteli alaknál az (e)

Next

/
Thumbnails
Contents