45429. lajstromszámú szabadalom • Ozonikus sterilizátor

Megjelent 1909. évi junius »»ó 13-én. MAGY. fg* KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 45429. szám. iv/i. OSZTÁLY. Ozonikus sterilizátor. PATIN OCTAVE VEGYÉSZ PÁRISBAN. A bejelentés napja 1908 julius hó 31-ike. Tudvalevő, hogy szűrt víz mikrobáktól sohasem mentes és hogy magák a szűrők gondosan kezelendők és gyakran megvizs­gálandók. Ha pedig a vizet főzés által ste­rilizáljuk, akkor nehezen emészthetővé válik. Végül forrásvíz alkalmazása sem nyújt ele­gendő biztonságot, mert a víz földalatti fo­lyása közben gyakran szerves anyagokkal vagy hulladékokkal keveredik, ezenfölül még káros ásványi anyagokat a is vesz föl. Mindezen hátrányokat jelen talál­mány tárgyát képező ozonikus sterilizátor segélyével elkerülhetjük. Ezen készülék le­hetővé teszi, hogy egyszerű és gyakorlati elrendezés mellett a vizet csekély költség­gel és minden különös fölügyelet nélkül sterilizálhassuk. A mellékelt rajzon a készülék négy fo­ganatosítási alakjában van föltüntetve és pedig az 1. ábrán az sgyik foganatosítási alak né­zete, a 2. ábrán egy másik foganatosítási alak­nak függélyes metszete nagyobb lépték­ben, a 3. ábrán egy részletnek még nagyobb léptékű függélyes metszete, a 4. ábrán egy további foganatosítási alak részletének függélyes metszete, az 5. ábrán több szűrőelemnek csoportos el­rendezése van föltüntetve, mely pl. kórhá­zak, kaszárnyák, iskolák stb. számára alkal­mas, a 6. ábrán a légkürtőt és részleteit, a 7. ábrán egy szállítható szekrényben lévő ozonikus sterilizátornak sémás rajzát, a 8. ábrán pedig a 7. ábrán látható sterili­zátorhoz tartozó elemeket részben metszet­ben tüntettük föl. Az ozonikus sterilizátor áll az (a) harang­ból (1. ábra), melybe a víz a (b) csövön át vezettetik. Ezen csőnek előnyösen igen kis átmérője van. A nyomás alatt belépő víz mindenekelőtt a harang belső falához fecs­kendeztetik, majd a falakon lefelé folyik. Ekkor a víz már az ozon behatása alatt áll. A harang a (g) korong segélyével lég­mentesen el van zárva; a víz csakis a (c) permetező csövön folyhat lefelé. A perme­tező a (d) csővel van összekötve, mely lég­kürtőt képez közvetlenül az (e) ozontartály­hoz vezet. A levegő a harangba csakis akkor léphet, ha az ozontartályon megy ke­resztül, melyben a levegő elektromos hul­lámok által erősen ozonizáltatik. A víz le­folyása alkalmával előálló légüres tér az ozonizált levegőt a vízzel együtt a (c) cső nyílásába lépni kényszeríti. Ezen a helyen

Next

/
Thumbnails
Contents