45421. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés erőgáznak vízben gazdag tüzelőanyagokból való előállítására

Megjelent 1909. évi junius hó 1 '4-én. MAGY. KIR. SZABADALMI W$M HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 45421. szám. 11/e. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés erőgáznak vízben gazdag tüzelőanyagokból való előállítására. GEBRÜDER KÖRTING AKTIENGESELLSCHAFT CÉG HANNOVER/M KÖRTINGSDORFBAN. A bejelentés napja 1908 szeptember hó 12-ike. Elsőbbsége 1905 szeptember hó 25-ike. Turfa és más hasonló, aránylag sok híg- j roszkópos és kémiailag kötött vizet tartal­mazó tüzelőanyagoknak elgázosítása alkal­mával oly gáz keletkezik, mely nagyfokú hydrogéntartalmánál fogva gázgépek hajtá­sára nem alkalmas. Már eddig is megkisérelték a tüzelőanyag nagyfokú hydrogéntartalraát olykép csök­kenteni, hogy a tüzelőanyagot a gázfejlesz­tővel összekötött kamrában az elvonuló kész gaz által fölhevítették és ilykép annak nedvességtartalmát elvonták, mire a kelet­kezett vízgőz egy részét hűtés által ismét összesűrítették, a többit pedig a gázfejlesztő alsó részében lévő tüzeléshez vezették és a gázfejlesztésnél hasznosították. Emellett azonban a gőzzel együtt desztillációgázok (Schwelgase) keletkeztek, melyek oly nehe­zen illanó szénhydrogéneket tartalmaztak, amelyek a víz lecsapódási hőmérsékleténél folyékony halmazállapotba mentek át. A desztilláeiógázoknak a vízgőz kiválasztása céljából való hűtése alkalmával tehát szén­hydrogének is lecsapódtak, amelyek a cső­vezeték beszennyezését idézték elő és egyszersmind tüzelőanyagveszteséget is okoztak. Továbbá ezen módon nem lehetett j a tüzelőanyagban tartalmazott kémiailag kötött vizet hatástalanná tenni, amely néha már maga is túlnagy hydrogéntartalmat idézhetett elő a gázban. A találmánybeli eljárás lehetővé teszi a tüzelőanyagban tartalmazott vízfölöslegnek az elgázosítási folyamat alattvaló kiválasz­tását, anélkül, hogy a föntebb említett hát­rányok bekövetkeznének. A találmány ab­ban áll, hogy a tüzelőanyagot egy a gáz­fejlesztő fölső részében elrendezett tüzelés­ben szabadítjuk meg a desztillációgázoktól, a desztillációgázokat pedig — még mielőtt azok a gázfejlesztő redukáló zónájába ér­nének — kellően lehűtjük. Ezen eljárásnál a tüzelőanyagnak a desztil­lációgázoktól való megszabadítása alkalmával — miután ez a fölső tüzelésben magas hőmér­sékleten történik — csak oly kátrányszerű szén­hydrogénekképződnek,melyekneklecsapódási hőmérséklete annyira a vízgőz lecsapódási hőmérséklete alatt van, hogy azoknak a vízgőz eltávolítása alkalmával való lecsa­pódásától nem kell tartanunk, hacsak a hűtés alkalmával a desztillációgázok hő­mérsékletét fölösleges módon nem csök­kentjük. Eszerint tehát úgy a tüzelőanyag-

Next

/
Thumbnails
Contents