45394. lajstromszámú szabadalom • Eljárás cinkérceknek az érc előzetes megömlesztése és a fémnek megömlesztett vassal történő rákövetkező kicsapatása által való kezelésére

Megjelent 1909. évi junlus hó 12-én. MAGY. A . fíIR. SZABADALMI WEB HIVATAL SZABADALMILEIRAS 45394. szám. XII/d. OSZTÁLY­Eljárás cinkérceknek az érc előzetes megömlesztése és a fémnek megömlesztett vassal történő rákövetkező kicsapatása által való kezelésére. IMBERT PROCESS COMPANY CÉG NEW-YORKBAN. A bejelentés napja 1908 junius hó 27-ike. A pörkölt cinkfénylének és szénnek a ZnO + C = CO-fZn egyenlet által kifejezett redukcióját már régen igyekszenek oly reakció által pótolni, melynél közvetlen kicsapatás, illetve helyet­tesítés lép föl, úgy amint ez az F + ZnS = Zn + FS egyenletben ki van fejezve, melyben F vala­mely fém, melynek affinitása a kénnel szem­ben nagyobb, mint a cinkkel szemben. Ezen reakció gyakorlati kivitele azonban igen lé­nyeges nehézségekkel jár. Ha könnyű reakciót akarunk elérni, arány­lag költséges fémet pl. vörösrezet kell hasz­nálni és azután a reakciófémet regenerálni is kell, ami veszteségek nélkül nem vihető keresztül; ez annál fontosabb, mert a ki­csapatásnál egy rész cinkre két rész vörös­réz esik: ZnS + 2Cu = Cua S + Zn Ha kevésbbé költséges reakciófémet, pl. vasat választunk, a reakció csakis igen ma­gas hőmérsékleten mehet végbe, ezenfölül tökéletlen és csaknem eltávolíthatatlan, pép­szerű maradékot hagy hátra. Ezen hátrányok elkerülésére bejelentő korábbi szabadalmában a vassal való kicsa­patásnál segédanyag alkalmazását ajánlotta ; ez a segédanyag a cinkfényle «oldószere» által képeztetett, mely az érc folyósítását létesítette, minek következménye a reakció­fém hatásának megkönnyítése, gyorsítása, alacsony hőmérsékleten való véghezvitele és könnyen eltávolítható maradék keletke­zése. A fényié oldószere gyanánt bejelentő 1. valamely bázisnak és vasoxidnak ke­verékét, 2. vasoxidnak és vasszulfidnak keverékét ajánlotta, mely utóbbi keverék a reakció termékeinek regenerálását lehetővé teszi és különösen cinkoxidból álló ércek kezelésére alkalmas. A bejelentő ezen eljárásainál a reakció­fém és az érc időszakosan adagoltatnak. Az eljárások további kiképzése szerint a megömlesztett és túlhevített reakciófém ára­mát reakciókamrába vezetjük be, míg az ércet ugyanezen kamrába porrá tört és oldószerrel kevert állapotban juttatjuk és az ércet és a fémet elég hosszú úton át érintkezésben tartjuk. Minthogy az érc szi­lárd halmazállapotú, az annak megömlesz­tésére, a kicsapatás reakciójára és a mara­dékok folyósítására szükséges hőt a túl-

Next

/
Thumbnails
Contents