45372. lajstromszámú szabadalom • Világító jelzések és jelek

Megjelent 1909. évi junius lió 5-én. SZABADALMI LEÍRÁS 45872. szám. 11/b. OSZTÁLY. Világító jelzések és jelek. SCHEMBER FRIEDRICH CS. TANÁCSOS, MŰSZAKI IRODA­­TULAJDONOS BÉCSBEN. A bejelentés napja 1908 augusztus hó 31-ike. Ismeretes, hogy bizonyos anyagoknak azon tulajdonságát, hogy megvilágítás után maguk is fényt sugároznak ki, az u. n. foszforeszcenciát, már régi idő óta használ­ják oly célból, hogy számlapoknak, utcai tábláknak, cégtábláknak stb. föliratait sötét­ben láthatóvá tegyék. Az ilyen célokra hasz­nált világítófestékek alkalmazása azoiban mindig nagyon korlátolt maradt, mert azok­nak világító képessége a megelőző meg­világítás erősségétől függött és a légköri viszonyok által erősen befolyásoltatott. Másrészt ismeretes, hogy némely anyag radioaktív testek hozzáadása által olyan tu­lajdonságot kap, hogy előzetes megvilágítás nélkül a sötétben világít és hogy ezen vi­lágítás korlátolt alkalmazást talált, amennyi­ben az ilyen elegyekkel óraszámlapokra és mutatókra kis foltokat mázoltak, amelyek azután sötétben az időt megmutatták. A jelen találmány tárgya már most sö­tétben világító olyan jelzések és jelek léte­sítése, melyek különösen bányák, amellett azonban színházak, hajótermek stb. számára valók, az esetben, ha a világítás fölmondja a szolgálatot, oly célból, hogy veszély esetén a menekülő egyéneknek az utat megmutassa, hogy azok a halál elől mene­külhessenek. A jelen találmány szerinti jelek és jel­zések tetszésszerinti alakú, fából, bádog­ból, üvegből vagy más efféléből való alap­zatból állanak, mely olyan mázolással van ellátva, mely teljesen vagy részben radio­aktív anyaggal van befödve. Például egy ilyen jelet vagy jelzést olyan bádoglemez képezhet, mely valamely festékkel van be­vonva, miméllett a lemez kerületének egyes helyeire radioaktív anyag van fölvive, me­lyek sötétben világító pontokat képeznek, melyek a jel alakját mutatják. Az ilyen jelek vagy jelzések sötétben világítanak, anélkül, hogy előbb megvilágíttattak volna és az általuk kibocsátott fény külső be­folyásoktól is, mint pl. a levegő nedves­ségétől stb. független úgy, hogy azok min­den körülmények között világosan látha­tók, ami azoknak, különösen bányákban való alkalmazásánál nagyfontosságú. Avégből, hogy a bányász megtalálja az irányt, melyet a veszély helyéről való meg­menekülése végett követni kell, hogy életét megmentse, az egyes ilyen jelzések nyilak stb. alakjában képeztetnek ki; hogy pedig

Next

/
Thumbnails
Contents