45337. lajstromszámú szabadalom • Zsebtűzszerszám

Megjelent 1909. évi junius hó 2-án. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI wBv HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 45887. szám. II/g. OSZTÁLY. Zseb-tűzszerszám. CIPPICO JOSEF GYÁROS WIENBEN. A bejelentés napja 1908 szeptember hó 21-ike. Jelen találmány tárgya oly zseb-tűzszer­szám, amelynél egy kis tokban a tokfal megfelelő vájatában egy pyrophor-ötvözet­ből, pl. cerium-vasból készült lemez és ezen lemez mellett egy cső van elrendezve, mely egy könnyen párolgó, égethető folyadékkal, pl. benzinnel telített belet tartalmaz. A tok vájata fölött egy tolókát rendezünk el, amelyre egy kés, reszelő, tű vagy efféle van olykép fölerősítve, hogy a tolóka moz­gatása alkalmával a pyrophor-ötvözet végig karcoltatik és ezáltal szikrák képződnek, melyek az égethető folyadékot meggyújtják. A tolókát, amelynek mozgását ütközőkkel határoljuk, célszerűen egy a tokot körül­vevő hüvely alakjában képezzük ki. A mellékelt rajzon a találmány tárgyának egy példaképeni kiviteli alakja van föltün­tetve, és pedig az 1. ábrán hosszmetszetben, a hüvelysze­rűen kiképezett tolóka kihúzott helyzeté­ben, a 2. ábra a zsebtűzszerszám fölülnézete ugyanilyen helyzetben, míg a 3. ábra az összetolt tűzszerszámot tünteti föl oldalnézetben. Amint a rajzból látható, az (a) tok egy az égetőfolyadék számára való béllel kitöl­, tött (c) kamrát képez, amelyből a (g) cső vezet a tokfal kivágásáig. Ezen cső torko­lata mellett a pyrophor-ötvözetből készített lemezkét erősítjük meg. A hüvelyalakban kiképezett (b) tolókán egy (s) harántpecket rendezünk el, amely az (a) tok falában ki­képezett (h) részbe nyúl és a tolóka moz­gását mindkét irányban határolja. A (b) tolóká­hoz egy (r) acélrúgót erősítünk, amelynek végére alul a pyrophor-ötvözet végigkarco­lására szolgáló (k) kést vagy effélét rende­zünk el. Ezen acélrúgót hosszirányban rés­sel látjuk el, mely a láng akadálytalan ki­lépését teszi lehetővé. Ha a tűzszerszámot a 3. ábrán föltünte­tett helyzetből az 1. és 2. ábrán föltünte­tett helyzetbe húzzuk szét, úgy a (k) kés a (p) lemezt végigkarcolja és a keletkező szikrák a (g) esőben lévő (d) bélnél a ben­zint meggyújtják úgy, hogy az (f) láng jön létre. Használat után az (a) és (b) részeket ismét a 3. ábrán rajzolt helyzetbe toljuk össze, araiáltal a lángot eloltjuk ós a tokot tömítően lezárjuk. A tokra csavarolt (m) födél a (d) bélnek időnként benzinnel való megnedvesítését teszi lehetővé.

Next

/
Thumbnails
Contents