45316. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas ágybetét többszörös rugalmassággal

Megjelent 1909. évi május hó 29-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 45816. szám. VII-I/f. OSZTÁLY. Rugalmas ágybetét többszörös rugalmassággal. v JSENBUSCH EMIL KERESKEDŐ KARLSRUHEBEN. A bejelentés napja 1908 szeptember hó 5-ike. A tal/i kf-ány értelmében egy tetszés szer rinti a'-. -g'ból álló ágybetétkeretben isf­mert i <on nyulékony, rugalmas zsinórok, heved'- K, drótkötelek, láncok vagy hason­lók v.ibiak kifeszítve. Minthogy az ágybe(­téte7;V'k egész fekvésfölülete nem egyen­lete -. terheltetik, hanem a középső részr nel -okkal nagyobb terhet kell hordania, mj, a végeknek, ennélfogva a közép a n? • -nrísnak erősen utánenged. Az ágybetét a- n-isználat folytán teknőszerű alakot vesz / '| és a nyugvó egyénnek rossz fekvést i: Ezt a hátrányt azáltal igyekeztek ki­/szöbölni, hogy az ágybetétet j obban meg­! 3 szí tették, és pedig különösen azáltal is, logy a közepet ellennyomás által hordké­pesebbé tették. Emellett azonban az a hát­rány lépett föl, hogy a fekvőfölület haj­lékonyságából veszített. Hogy a nagy utánengedékenységet és hordképességet egyesítsük, a találmány ér­telmében az ágybetétkeretben két vagy több betétet rendezünk el egymás alatt, egymástól megfelelő távolságokban, mely betétek egymástól tökéletesen függetle­nek. Ezek a betétek a súly hordásában egymást a szükséghez képest támogatják. Ha ugyanis a fölső betét a terhelés foly­tán, főleg középső részében, egészen a leg­közelebbi alsó betétig lesülyedt, akkor az alsó betét működésre kerül, amennyiben a terhet a fölső betéttel együtt hordja. Ha a terhelés oly nagy, hogy a behajlás a még szükség esetén elrendezett harmadik beté­tet is eléri, akkor az is segít a teherhor­dásában és így tovább. Minél lágyabbnak kell az ágybetétnek lennie, annál több be­tétréteget kell alkalmazni, hogy a szüksé­ges hordképességet elérjük. A legtöbb eset­ben két betétréteg is elegendő. Az egyes betétek alakjához képest az alsó betétet a keret egész terjedelmében, vagy csak a legjobban igénybevett helyen rendezzük el. A mellékelt rajzon :az 1. ábra a rugalmas lágybetét fölülné­zete, a 2. ábra keresztmetszete és a 3. ábra hosszmetszete; a 4. ábra az ágybetét egy másik kiviteli alakjának fölülnézete, melynél az 1. ábra szerint kiképezett fölső rúgóréteg el van hagyva, hogy az alsó betétréteg világosan látható legyen; az 5. ábra a kiviteli alak keresztmetszete és a 6. ábra hosszmetszete. Az 1—3. ábrák szerint az ágybetét két egymás alatt elrendezett, a keret egész

Next

/
Thumbnails
Contents