45240. lajstromszámú szabadalom • Újítások fogorvosi vagy más műtőszékeken és hasonló berendezéseken

Megjelent 1909. évi május iio 25-én MAGY. ggfe KIR. SZABADALMI jHff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 45240. szám. VJI/e. OSZTÁLY. Újítások fogorvosi vagy más műtőszékeken és hasonló berendezéseken. PUTTER BERNHARD CÉGVEZETŐ BERLINBEN. A bejelentés napja 1908 június hó 6-ika. A jelen találmány tárgya újítás fogor­vosi vagy más mútőszékeken és hasonló berendezéseken, mely lehetővé teszi a szék fölső részén elrendezett lábtámasznak vagy más hasonló alkotórésznek szivattyú­szerkezet segélyével való mozgását és tet­szőleges helyzetben való rögzítést, ahol is ezen szivattyúszerkezet szelepének nyi­tása által a lábtámasz eredeti helyze­tébe vezettetik vissza. Eddigelé a lábtámasznak emelése és ki­nyújtása akként történt, hogy a támla és a lábtámasz között kapcsolás létesíttetett úgy, hogy a támla áthajtásánál a lábtámasz is emeltetett vagy kinyújtatott. A jelen találmány szerint támla és láb­támasz egymástól függetlenül mozgattatnak, ahol is a lábtámasznak szivattyúszerkezete egyidejűleg a szék fölső részének emelé­sére szolgáló szivattyúemeltyűről hajtatik, vagy pedig a lábtámasz mozgatása számára külön szivattyúszerkezet, ill. külön szi­vattyúemeltyű van elrendezve. A mellékelt rajz a találmány tárgyának egy példaképeni foganatosítási alakját tün­teti föl Az 1. ábra a találmány szerinti műtőszék­nek oldalnézete. A 2. ábra a mozgatható, ill, állítható tám­lát és az ettől különálló lábtámaszt ki­nyújtott helyzetben tünteti föl. A 3. és 4. ábrák a lábtámasz mozgatására szolgáló szivattyúszerkezet egy részének vázlatos föltüntetései, két különféle hely­zetben. A műtétszéknek (z) talpában (1. ábra) egy föl nem tüntetett, rendszerint olajjal hajtott szivattyú van elrendezve. Az (a) lábító, illetve szivattyúemeltyű le­nyomásánál a széknek (c, s) fölső része, a (b) emeltyű lenyomásánál pedig egyik föl nem tüntetett szelep emeltetik meg, amikor is a nyomófolyadék ismét visszafolyik. Ezen magában véve ismeretes szivattyúszerkezet már most a jelen találmány szerint más szivattyúrészekkel kombináljuk akként, hogy a lábtámasz ugyanazon (a) lábító, ill. szi­vattyúemeltyű segélyével állítható és rög­zíthető. Ezen célra a következő berendezés szolgál. Az ismert módon a (z) talpban vezetett és szivattyúszerkezet segélyével megemelt ürös (c) tengelynek fölső részén az (s) ülő­hely alatt egy forgatható (n) kar van el­rendezve. (3. ábra), mely kar kibillenthető ülőhelyű székeknél egyúttal az (s) ülőhely­nek tengelye gyanánt is kiképezhető. Ezen (n) kar egy (o) kamrával van fölszerelve

Next

/
Thumbnails
Contents