45214. lajstromszámú szabadalom • A bennülők súlya alatt működő személyszállító jármű

Megjelent 1909. évi május hó 35-én. MAGY. |g|! KIK. SZABADALMI gBEr HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 45214. szám. X X/a/3. OSZTÁLY. A bennülök súlya alatt működó' személyszállító jármű. ZIMÁNYI ALAJOS KIB. KÖZJEGYZŐ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1908 február hó 29-ike. A jelen találmány olyan személyszállító ' járműre vonatkozik, melyet lényegileg a bennülök súlya hoz működésbe. E célra a jármű ülése föl- és lebillenhet és rúgós kapcsolat útján úgy van az ülés alatt- el­rendezett hajtótengellyel összekötve, hogy a bennülök szabályos előre-hátra lengő moz­gása folytán ezen haj tó tengely és a vele. tetszőleges módon összekötött hátulsó ke­réktengely a haladási iránynak megfelelő folytonos forgásba jön. A forgás folyto­nossá tételére az ülés alkalmas eszközök közvetítésével egy előre-hátra lengő súly­lyal van összekötve, mely ingása közben a szerkezetet a holtpont-okon átsegíti. A haj-. tás megkönnyítésére továbbá a jármű per • dálokkal is föl van szerelve, melyek szintén az üléssel vannak összekötve és a benn­ülök lábai által működtettetvén, az ülés föl- és lebillentését megkönnyítik. A találmány tárgya a mellékelt rajzon van bemutatva, melyen az 1. ábra a jármű oldalnézetét, részben metszetét tünteti föl, a 2. ábra a jármű fölülnézete és a 3. ábra annak hátulról való nézete, míg a 4. ábra a hajtómechanizmus vázlatos rajza, végül a ! j 5. ábra a hajtótengely egyirányú forgá­sát biztosító kilincsmű metszete. A jármű (1) ülése a (2) vaskeretbe (3) csapok körül forgathatóan van beillesztve. Az ülés alatt, annak mellső és hátulsó ré­szén lévő (4) fülekbe (5) spirálrugók van­nak beakasztva, melyek (6) rudacskák és (7) spirálrugók közvetítésével a (8) hajtó­tengelyre ékelt kilincsmű (5. ábra) (9) kar­jával vannak összekötve. E kilincsművek a (8) hajtótengelynek csak a haladási irány­ban való forgását engedik meg, míg ellen­kező irányú kilengésük alkalmával a ten­gelyen szabadon elforognak. A kilincsmű­vek egy-egy súllyal terhelt (10) lengő­emeltyűvel vannak ellátva, melyek a for­gás egyenletességét és folytonosságát biz­tosítják. A (10) lengőemeltyűkhöz egy-egy (11) csuklórúd van kapcsolva, melyek a (12) helytálló tengely körül forgó (13) kétkarú emeltyűkkel állnak összeköttetésben. Ezen emeltyűk másik karja viszont (14) csukló­rudak közvetítésével a (15) helytálló ten­gely körül forgó (16) pedálok (17) karjá­hoz van. kapcsolva. Végül a (8) hajtóten­gely a ráékelt (18) lánckerék, a (19) lánc és a (20) lánckerék közvetítésével a jármű

Next

/
Thumbnails
Contents