45206. lajstromszámú szabadalom • Telt zsákok és hasonlók bevarrására szolgáló varrógép

Megjelent 1 i>(>9. évi május hó 25-én. MAGY. gg|| KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 45206. szám. l/g. OSZTÁLY. Telt zsákok és hasonlók bevarrására szolgáló varrógép. EWALD & COMP. G. M. B. H. HAMBURGBAN, MINT HASPERG ÁGOST HAMBURGI KERESKEDŐ JOGUTÓDJA. Pótszabadalom a 37433. sz. törzsszabadalomhoz. A bejelentés napja 1908 február hó 11-ike. Zsákok, bálok vagy burkolatok bevarrá­sára már ismeretesek oly gépek, melyeknél a bált a gépek alá állítják. A báloknak a géphez való szállítása, a varráshoz való be­állítása és a géptől a raktárhelyiségbe való elszállítása különböző kézi munkát és fogá­sokat igényel, miáltal a munka aránylag késleltetik. A találmány tárgyánál a kézi munka és a fogások lehetőleg elkerültet­nek és csökkentetnek, amennyiben e mun­kát a gép önműködően végzi. A gép ugyanis a bevarrandó zsákot vagy bált bi­zonyos távolságból maga viszi a varrás he­lyére, a varróberendezés alatt átvezeti és • a bevarrás után elszállítja. A bevarrást bárki ellenőrizheti és egy munkás több gé­pet is kezelhet. A megtöltött zsák egy ko­csira helyeztetik, e kocsin a géphez vezet­tetik és a kocsi egy a varrógép által haj­tott hajtóberendezéssel kapcsoltatik. Mint­hogy a varrógép ezt a hajtóberendezést pontosan az öltésnagyságoknak és sebessé­gének megfelelően mozgatja, ennélfogva e kocsi a varrógép sebességével halad át a gép alatt. A kocsi azonnal kikapcsoltatik, mihelyt a varróberendezést elhagyta, mire a kocsit a raktárhelyiségbe gördítjük. A hajtóberendezés szerkezete és a gép haj­tása tetszés szerinti módon történhetik-Maga a varrógép ismert szerkezettel bír. A mellékelt rajzon ez a berendezés példa­képen van föltüntetve. Az 1. ábra a berendezés oldalnézete és a 2. ábra elölnézete. Az (a) varrógép a varrást előállitóberen­dezésével együtt a (b) oszlopfejen van meg­erősítve, mely a (c) oszlopon föl és le moz­gatható. A varrógép fején a (h) kézifor­gattyú vagy egy mechanikus hajtás van elren­dezve, hogy a varrógép mozgásba hozassék. Ez a hajtás természetesen olymódon van I berendezve, hogy a gép fölfelé és lefelé való mozgását követheti. A hajtás egy másik hajtó­berendezést például egy végnélküli láncot hajt szakaszosan és a varrógép sebességével egyenlő sebességgel. A hajtás a rajzon föltün­tetett példánál a-keresztezett (i) szíjhajtásból áll, azonban természetesen tetszés szerinti más módon is foganatosítható.^ hajtóberen­dezés a föltüntetett példánál a (d) láncból áll, mely a (k, 1) kerekekre van fektetve és a varrógép talpán van elhelyezve. E hajtó­berendezés fölött, (m) sinek vannak elren­dezve, melyeken az (f) kocsi mozgattatik a gép alá. Mihelyt a zsákokat tartó kocsi a hajtóberendezés (d) láncához kerül, a kocsi

Next

/
Thumbnails
Contents