45203. lajstromszámú szabadalom • Javítások gőzizzófényű lámpákon

Megjelent 1909. évi május hó 22-én.. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMILEIRAS 45203. szám. 1 I/d. OSZTÁLY. Javítások gőzizzófényű lámpákon. WASHINGTON FÉNY KRAUME ÁGOST CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1908 május hó 30-ika. Jelen találmány tárgya gőzizzófénylám­pákon eszközölt javítások. Minthogy a gőzizzófényű lámpák majd­nem kizárólag a szabadban való világításra szolgálnak, igen fontos, hogy ily lámpák lámpaföltétjét úgy szerkesszük, hogy a lámpa működését vihar és szél ne hátrál­tassa. Másrészt azonban az ezen szél ellen való biztosításra szolgáló szerkezeteknek a lámpa kezelésénél, különösen működésbe helyezésénél nem szabad zavarólag hatniok. Ezeknek a követelményeknek a jelen talál­mány tárgya oly módon felel meg, hogy a lámpa-szerkezetet két, vagy több teleszkóp­szerűen egymásba tolható részből — kö­penyből — képezzük ki és pedig előnyösen akként, hogy az alsó részt megemelhetjük, miáltal a lámpa fölső szervei, tehát az el­gőzösítő, a fúvóka és az esetleges szelepek hozzáférhetővé válnak. Minthogy különösen az elgőzösítő és a fúvóka ily hozzáférhe­tővé tételének a lámpa működésbe helye­zése alkalmával, csakis szélcsendben szabad történnie, ezen megemelhető és sülyeszthető köpenyben ajtók vannak elrendezve, melye­ken át a köpeny sülyesztett helyzete esetén is hozzáférhető a lámpa belseje. Minthogy a köpeny függélyes tengelye körül szaba­don elíoroghat, ezen hozzáféréshez egyet­len egy ajtó elégséges, mivel ezt bármely oldal felé elforgathatjuk. A teleszkópszerüen eltolható részek szándékosan nincsenek szo­rosan egymásba illesztve, úgy hogy a gőz­légkeverék előállítására szükséges légkerin­gés akadálytalanul végbemehet. Ily gőzizzófénylámpáknál a találmány szerint eszközölt további javítás a követ­kező. Az elégési gázok el vonulási sebessé­géuek fokozására az izzótestet henger veszi körül, mely a lámpa elvezetőesövébe, a kürtőbe torkol. Ha ez a henger, úgy amint az eddig szokásos, kissé belenyúlik a kür­tőbe, ennek az a hátránya, hogy a henger leemelése, ami esetleg az izzótest kicseré­lésénél válik szükségessé, megnehezíttetik. A henger leemelését azáltal könnyítjük meg, hogy a küftő alsó részébe egy mozgatható csőcsonkát helyezünk, mely a kürtő és hen­ger közötti összeköttetést létesíti. Ez a cső­csonka a henger leemelésénél kissé meg­emeltetik és ezáltal szabaddá teszi a henger fölső végét. Az elgőzösítő alatt fekvő ezen csőcsonkát egyszersmind arra is használ­hatjuk, hogy az előmelegítésre való nyújtó­szerkezet alátétjéül szolgáló rostélyt föl­vegye. A kürtőben ezen rostély közelében ajtó van elrendezve, mely a külső köpeny ajtaján át hozzáférhető, úgy hogy a lámpa

Next

/
Thumbnails
Contents