45201. lajstromszámú szabadalom • Elgázosító lámpa, különösen nyersolaj égetésére

Megjelent 1909. évi május lió 22-én. MAGY. SZABADALMI KIK. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 45201. szám. ll/d. OSZTÁLY. Elgázosítós lámpa különösen nyersolaj égetésére. KISS LÁSZLÓ LAKATOSMESTER WIENBEN. A bejelentés napja 1908 augusztus hó 14-ike Jelen találmány tárgya folyékony tüzelő­anyaggal égő lámpákra vonatkozik, mely­nél a tüzelőanyag egy elgázosító alkalma­zása folytán gázalakban vezettetik a láng­zóhoz. Á találmány szerinti szerkezet célja egyrészt a tüzelőanyag intenzív elgázosí­tása éiS másrészt jobb elégést létesíteni úgy, hogy ezen lámpa nyersolaj égetésére is alkalmas. A találmány tárgya a rajzon példaképem kiviteli alakjában van föltüntetve. Az 1. ábra a lámpa függélyes metszete, a 2. ábra az elgázosítót mutatja részben hosszmetszetben és a 3. ábra ennek egy részletét mutatja na­gyobb léptékben. A tüzelőanyagot tartalmazó (b) tartány az égéstermékek elvezetésére szolgáló (a) testet ismert módon körülveszi. A (b) tü­zelőanyagtartányból egy (c) cső a (d) el­•gázosítóhoz vezet, mely az (e) keverőcsőbe torkol; utóbbi az (f) lángzófejben végző­dik. Hogy nagy izzó harisnyáknál is jó láng­elosztást kapjunk és hogy lehetővé tegyük, hogy az izzótest minden részében erősen világítson a találmány értelmében, különö­sen nyersolaj alkalmazásánál egy második (g) elgőzölögtetőt rendezünk el, mely a(h) •cső segélyével az (i) víztartánnyal áll kap­csolatban. A (g) elgőzölögtető (k) kivezető csöve a (d) elgázosító (1) kivezető csöve mellett torkol a közös (e) keverőcsőbe. A (g) elgőzölögtetőből lefolyó víz abban el­gőzölögtetik és a gőz a keverőcsőbe áram­lik, ahol a tüzelőanyag gázaival keverődik úgy, hogy utóbbi nyomás alatt vezettetik a lángzóhoz. Ezáltal a lámpa tökéletesebb működését létesítjük, mivel a láng eloszr tása aránylag nagy izzótesfcnél is előnyö­sebbé válik úgy, hogy az izzótest legfölső része is erős izzásba jön. A találmány értelmében a tüzelőanyag eigázosítására oly elgázosítót alkalmazunk, aminő a 2. ábrában van föltüntetve. Ezen elgázosító egy (m) csőből áll, mely mind­két végén csavartokkal van elzárva. Ezen csőben, melyben szükség esetén némi hé­zaggal egy második (n) cső lehet elren­dezve, egy rúdon (o) tárcsák vannak elhe­lyezve, melyek között megfelelő módon igen csekély hézagok vannak hagyva. Ezsn hézagok különböző módon képezhetők, pl. úgy, hogy a tárcsáknak közvetlen egymás­hoz való fekvését egy-egy kisebb tárcsa közbehelyezése által gátoljuk meg, vagy pl. azáltal, hogy a tárcsákat lemezből ak­ként sajtoljuk (3. ábra), hogy iigy a külső (p) széleken, valamint a középső (q) fu-S

Next

/
Thumbnails
Contents