45162. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tárgyak előállítására wolframfémből vagy wolframfém és más illanékonyabb fémek minő a nikkel ötvözeteiből

Megjelent 1909. évi május hó a 1-én-MAGY. KIR. SZABADALMI jBa HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 45162. szám. XVI/c. OSZTÁLY. Eljárás tárgyak előállítására wolframfémből vagy wolframfém és más illanéko­nyabb fémek minő a nikkel ötvözeteiből. SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1908 augusztus hó 20-ika. Találmányunk woframfémből vagy ennek ötvözeteiből álló tárgyak előállítására vo­natkozik, első sorban pedig eme fém és a nikkel oly ötvözeteiből álló tárgyak elő­állítására, melyek igen sok wolframot tar­talmaznak és rendkívül képlékenyek, úgy hogy igen finom szálakká nyújthatók ki. Ezenkívül az ily kevés nikkelt tartalmazó ötvözeteknek még az a tulajdonságuk is megvan, hogy a nikkelt a tárgy megol­vasztása nélkül teljesen kiűzhetjük. Sok wolframot és kevés nikkelt tartal­mazó ötvözetek savakkal és más kémiai anyagokkal szemben igen ellenállók úgy, hogy sok tekintetben nemes fém gyanánt viselkednek, továbbá igen kemények és ru­galmasak és órarugók, írótollak, készülékek alkotórészei, edények stb. előállítására igen alkalmasak. A nevezett ötvözetek eme tulajdon­ságai csakis akkor lépnek föl, ha a nikkel­tartalom l°/0 nem kisebb és a wolfram­molybdén-csoportba tartozó fém mennyisége 60%-nál nem kisebb. Ha a nikkeltartalom 1%-nál kisebb, az ötvözet nem eléggé nyújtható, az ötvözet nyújthatósága még •£% nikkelnél is igen csekély és csak 5% nikkeltartalomtól kezdve kapunk oly ötvö­zeteket, melyekkel szemben aagyobb igé­nyek támaszthatók. Igen alkalmasak 86—95% wolframot és 15—5% nikkelt tartalmazó ötvözetek, fő­leg 90°/o wolframot és 10% nikkelt tartal­mazó ötvözet, de a nikkel egy részét vassal vagy más fémmel, a wolfram egy részét pedig más nehezen olvadó fémmel, főleg a wolfram-molybdén csoportba tartozó fém­mel lehet helyettesíteni. Hogy wolfram és nikkel oly ötvözeteit állíthasuk elő, melyek csak kevés nikkelt, tartalmaznak és nyújthatók, előnyösen ak­ként járunk el, hogy a wolframot és az ezenkívül még alkalmazandó nehezen olvadó fémet lehetőleg alacsony, de a wolfram- és nikkel ötvözet olvadási pontjánál minden esetre alacsonyabb hőmérsékletnél homogén fémtömeggé egyesítjük. Hogy ez lehetséges legyen, pld. akként járunk el, hogy a wolf­ram fémet és nikkelt rendkívül finoman szétosztott állapotban keverjük egymással és a keveréket valamely alkalmas kötő anyag, pld. paraffin segélyével képlékennyé tesszük. A kötőanyag mennyisége lehető­leg csekély. A képlékeny anyagot rúd­alakra hozzuk és azután fokozatosan fölhe­vítjük, míg a kötőanyag ismét el nem tá-

Next

/
Thumbnails
Contents