45153. lajstromszámú szabadalom • Szétszedhető ágyazás huzalvezetőcsigákhoz

vlegjelent 1909. évi május hó 21-én. MAGY. KIR. SZABADALMI IHb HIVATAL SZABADALMI LEIEÁS 45153. szám. V/a/a. OSZTÁLY. Szétszedhető ágyézás huaalVezefcő csigákho*. « K. K. PRIV. SÜDBAHN-GESELLSCHAFT CÉG BÉCSBEN. A bejelentés napja 1908 julius hó 6-ika A találmány tárgya oly állvány huzal­vezető csigákhoz, amelynél a csigatengely­nek és a csigának a kengyelben való rög­zítése, valamint a kengyelnek a csigatartón való megerősítése egyetlen, könnyen hozzá­férhető csavar segélyével foganatosítható. A mellékelt rajzon az 1. és 2. ábrán az ágyazás egy foganato­sítás! alakját elölnézetben és oldalnézet­ben, a 3. és 4. ábrán az ágyazás második foga­natosítási alakját hasonló nézetekben, és az 5. ábrán az ágyazásnak több csigatartó számára való kivitelét tüntetik föl. Az (a) csigatartó (1. és 2. ábra) köralakú (1) tárcsával van ellátva, melyet a csiga­kengyel fölső (b) és alsó (c) részeinek horonyalakú (3) kivágásai vesznek körül. A (d) csigatengely a csigakengyel két ré­szének (3 és 4) végei közé van helyezve. Az (e) rögzítőcsavar akképen van az (1 és d) támaszpontok között elrendezve, hogy annak meghúzása útján a (d) csigatengelyt, valamint a csigatartó (1) tárcsáját a két csigakengyel között rögzíthetjük. Ily módon egyrészt a csigakengyelt a tartón, mási észt a csigatengelyt a kengyelben rögzítjük. Minthogy a csigakengyel a csigákat teljesen körülfogja, ennélfogva azok minden egyéb (pl. sasszögekkel vagy effélékkel) való rög­zítése fölöslegessé válik. Az (e) rögzítőcsavar meglazítása után az (1) tárcsa köralakú kiképzése folytán a csigakengyel a tárcsa síkjában tetszőleges szöggel elforgatható és ismét rögzíthető. A csavaranya azonban csak külön csapkulcs segélyével oldható, minthogy azt a csiga­kengyel fölső részén kiképezett köpenyszerű (d) karima veszi körül és a csavarorsó maga elforgás ellen biztosítva van, mint­hogy négyszögű (f) fejét a csigakengyel alsó (c) részén lévő borda rögzíti. A (d) csigatengely csak vékony acélhú­zalból áll; a csigák igen hosszú sárgaréz­csapágy-csészékkel fölszerelt aggyal van­nak ellátva, minélfogva a csigák mozgé­konysága ugyanolyan nagy, mint golyós csapágyaknál. A 3. és 4. ábrában a húzalvezető csiga állványának olyan foganatosítási alakja van föltüntetve, amelynél az (a) csigatartó gömb­alakban van kiképezve. A csigakengyel két része megfelelő (5) üregekkel van ellátva, minek folytán minden irányban való beál­lítás válik lehetségessé. Ha több húzalvezetéket kell egymás mel­lett vezetni vagy a húzalvezető csigákat csatornákban kell rögzíteni, akkor az (a)

Next

/
Thumbnails
Contents