45149. lajstromszámú szabadalom • Osztályozó berendezés őrleményeknek lisztre és darákra való elkülönítésére

vlegjelent 1909. évi május hó 21-én. MAGY. SZABADALMI Iíia HIVATAL SZABADALMI LEÍR A S 45149. szám, IX/i OSZTÁLY­Osztályozó berendezés őrleményeknek lisztre és darákra, való elkülönítésére. HOLZHÁUER'SCHE MASCHINENFABRIK G. M. B. H. CÉG AUGSBURG-GÖGGINBEN. A bejelentés napja 1908 szeptember hó 12-ike. Ismeretesek az őrleményeknek lisztre és darákra való elkülönítésére szolgáló oly osztályozó berendezések, melyeknél a vala­mely aprítógépből jövő őrlemény azáltal osztályoztatok, hogy forgó szórótányérra vezettetik, mely az őrleményt ütköző-gyűrűre veti, minek folytán irányától eltéríttetik és lefelé esvén, szitáló légáramlat behatásának tétetik ki. A jelen találmány tárgya egy, ezen elv. alapján működő osztályozó berendezés őrle­ményeknek lisztre és darákra való elkülö­nítésére, melynél a darák lehetőleg tisztán különíttetnek el. Míg eddig a szórótányérok által az ütköző­gyűrűkhöz vetett osztályozandó anyagot a gyűrűkről függélyesen leesni hagyjuk, a jelen találmány szerint az őrlemény először is az ütközőgyűrű alatt lévő egy vagy több, helytálló, tetőalakú vagy ehhez ha­sonlóan kiképezett ütközőgyűrűkre esik, mi­közben az ütődés folytán a darákhoz tapadó lisztrészecskék hatásos módon föllazíttatnak. Emellett a tetőalakú ütközőgyűrűk által a függőleges esésiránytól eltérített osztályo­zandó anyag egy része egy, a szórótányér alatt elrendezett és azzal összekötött bádog­köpenyre esik, mely lécekkel van ellátva. Ezen lécek az osztályozandó anyag föllazí­tását elősegítik, amennyiben az alulról jövő osztályozó légáramban vízszintesen keringő mozgást, tehát örvénylést idéznek elő. Az ütközőgyűrűk sajátos szerkezete folytán továbbá az osztályozandó anyag nagyobb fölületen osztatik föl, miáltal a széláramnák kedvezőbb alkalom kínálkozik a föllazított lisztrészecskéknek tovaragadására, mint mi­kor azok, miként eddig, zárt gyűrűalakú áramban a darákkal keverve lefelé ömlenek. A mellékelt rajzon a jelen találmány tár­gyát képező osztályozó berendezés egy fo­ganatosítási alakja függélyes metszetben van föltüntetve. Az osztályozandó anyagot az (a) tölcséren öntjük föl. Ezen tölcsér egy vízszintesen elrendezett (b) ventilátor közepén a (c) szórótányér fölött van elhelyezve, mely a (b) ventilátorral össze van kötve és azzal együtt a (p) tengely körül foroghat. A (c) szóró­tányér a fölöntött osztályozandó anyagot a centrifugális erő hatása folytán kifelé a (d) ütközőgyűrűre veti, honnan a folytonos vonallal jelzett nyilak irányában lefelé ömlik. Eközben az osztályozandó anyag a (g) ütköző­gyűrűre találva föllazíttatik és két oldalt elkülöníttetik. Az egyik rész a szórótányér-

Next

/
Thumbnails
Contents