45119. lajstromszámú szabadalom • Fonalvezető fonó-, ill. cérnázógépekhez vagy effélékhez

Megjelent 1909. évi május hó 15-én. MAGY. ^ KIR SZABADALMI jf ig HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 45119. szám. XLV/a/l. OSZTÁLY. Fonalvezető fonó- ill. cérnázógépekhez vagy effélékhez. PALMER ISAAC EMERSON GYÁROS MIDDLETOWNBAN. A bejelentés napja 1908 január hó 14-ike. A jelen találmány tárgya egy egyszerű és olcsó kivitelű fonalvezető fonór, illető­leg cérnázógépekhez és effélékhez, mely vízszintes irányban univerzális beállításra alkalmas szemének ja megfelelő orsóval szemben a kellő helyzetbe való hozatala céljából és amely ifonalvezető beállítása után a kivánt helyzetben hurokszerűen ki­képezett S ZtSíTB/ segélyével olykép rögzít­hető, hogy bármely oldalirányú eltolódása, valamint a szár két ágának szétfeszítése is kizáratik. Az ezen célból fölhasznált sízorítótag oly mjódon alakítható, hogy az esetleg pajzsot képez, mely a fonalnak vagy cérnának a fonalveziető szárán való megakadását gátolja. E szorítódarab to­vábbá a két ág külső oldalain annyira le­felé nyúlhat, hogy azon fölületet, melyen a fonalvezető rögzítve van, érinti, ami ál­tal a fonalvezető eltolódásának tehetősége még inkább kizáratik. A mellékelt rajz a találmány tárgyának egy példaképem kiviteli alakját tünteti föl; az 1. ábra több fonal vezetőt ,mutat, me­lyeknek mindegyike az (1) fonalvezető­deszka egy-egy (3) szakaszán van elren­dezve, mimellett az egyik (3) szakasz csuk­lója körül fölfelé van forgatva. Az orsó­kat (2)-vel jelöltük meg; a 2. ábra a szakaszok egyikét tünteti föl alulnézetben nagyobb léptékben a rajta rögzített fonalvezetővel; a 3. ábra egy ily szakasznak oldalnézetét ábrázolja fonal vezetőjével együtt; a 4. ábra a 2. ábra A—A vonala szerint vett metszetet mutat; az 5. ábra egy fonalvezető hurokszerűen és egyik oldalán laposan kiképezett szárának keresztmetszetét ábrázolja, és pedig na­gyobb léptékben; a 6. ábra a 4. ábrához hasonló keresztmet­szet, mimellett a f onalvezető hurokszerűen alakított SiZBiTBi mindkét egymással szem­közti oldalán laposan van kiképezve; a 7. ábra a 6. ábrán föltüntetett szár ke­resztmetszete nagyobb léptékben; a 8. ábra a fonal vezető rögzítésére szol­gáló szorítótag oldalnézete; a 9. ábra ezen szorítótagot alulnézetben' mutatja. A találmánynak jelen kiviteli alakjánál a fonalvezető egy drótdarabból áll, amely egyik végén (4) szemmé és a másik végén hurokszerű (5) szárrá van kiképezve, mely utóbbinak segélyével a fonalvezető az (1) deszka egy külön (3) szakaszán rögzíttetik. Hogy ezt olykép eszközölhessük, hogy a szár két ágának eltolódása, ill. szétfeszí­tése kizárassék, a találmány szerint egy

Next

/
Thumbnails
Contents