45110. lajstromszámú szabadalom • Újítás mozdonyok tüzelőszekrényén

Megjelent 1909. évi május hó 15-én. MAGY. jgg^ KIR. SZABADALMI WB HIVATAL SZABADALMILEIRAS 45110. szám. V/c. OSZTÁJLY­Újítás mozdonyok tüzelőszekrényén. NOVAKOVICH FRIGYES MÁV. MÉRNÖK ZÁGRÁBBAN. A bejelentés napja 1908 angnsztns hó 19-ike. A mozdonyok tüzelő szekrényeiben a rostélypálcák végeik közelében harántirányú tartókon nyugszanak és a két szélső ros­télypálca annyira illeszkedik a tüzelő szek­rény oldalfalaihoz, amennyire ezt a sze­gecsfejek lehetővé teszik. Ezen elrendezés folytán egyrészt az összes rostélypálcák végeinél, másrészt pedig a szélső rostély­pálcák külső oldalai és az ezek mellett fekvő tűzszekrényfalak között káros hatású hézagok maradnak szabadon, melyeken át a tüzelő szekrény falait közvetlenül érintő hideg levegő áramlik fölfelé. A tüzelő szekrény falainak ily módon előidézett folytonos hűtése oly hőveszteséggel jár, mely csak jelentékeny mennyiségű tüzelő anyaggal pótolható. Ezen hátrányt eddig részben és okainak felismerése nélkül azáltal enyhítették, hogy a tüzelő anyagot a rostélyfelület szélein, tehát ott, a hol az imént említett káros hézagok mutatkoznak, nagyobb mennyiség­ben halmozzák fel és itt megsalakosodni hagyták, hogy így az említett hézagok némileg elfödessenek. A tüzelő anyag ily elhelyezése azonban a fűtésnél igen gondos felügyeletet tett szüségessé és végeredmé­nyében különböző hátrányoknak és üzem­zavaroknak volt okozója. A jelen találmány tárgya már most oly újítás, mely ezen hátrányokat igen egy­szerű eszközökkel és gyökeresen beszünteti. A találmány szerint ugyanis a tüzelő szekrényben egy megfelelő nagyságú, szo­rosan a tüzelő szekrény falaihoz csatlakozó, a rostélyfeliiletet körülövező keretet rende­zünk el, miáltal az említett káros hézagok elkerül tetnek. A mellékelt rajzban a találmány tárgya két foganatosítási alakjában van föltüntetve; az 1. ábra a tüzelő szekrény függélyes metszete; a 2. ábra vízszintes metszete; a 3. ábra metszet a 2. ábrának III—III vonala szerint; a 4. és 5. ábrák nagyobb léptékű részlet­rajzok. Az (1) tüzelő szekrényben (1. ábra) a | (2, 3) és (4, 5) darabokból (2. ábra) alkotott • keret van elrendezve, melynek (2, 3) darab­jai a tüzelő szekrénynek mellső és hátaó falához, (4, 5) darabjai pedig a tüzelő szek­rénynek oldalfalaihoz vannak erősitve. Ezen keretdarabok előnyösen szögletalakú idom­vasból állanak, melynek vízszintes lapja a 4. ábrában látható módon szorosan a tűz­| szekrénynek falához csatlakozik, függélyes I lapja pedig a (7) szögecsfejekbe becsavarolt

Next

/
Thumbnails
Contents