45101. lajstromszámú szabadalom • Betűhengeres írógép

Megjelent 1909. évi május hó 15-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 45101. szám. IX/©. OSZTÁLY-Betűhengeres írógép. UNIVERSAL SILBENSCHREIBMASCHINEN G. M. B. H. CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1908 május hó 7-ike. A jelen találmány tárgya oly betűhenge­res írógép, amelynél a betűhengeren nem­csak egyes betűk, hanem több szóban egész szótagok is vannak alkalmazva,. A betühen­ger terjedelme ezáltal természetesen sokkal nagyobb lesz, mintha csak egyes betűk vol­nának rajta, annyira, hogy minden egyes sora számára az illető sornak az írás vona­lába való beállítás céljából egy-egy külön váltóra volna szükség. Ha azonban egyes szótagok leírása céljából a billentyűk lenyo­másán kívül magának a szótagnak a beál­lítására egy külön váltó lenyomására vaa szükség, akkor a szótagírásban rejlő időnye­reség nagy része veszendőbe megy. A jelen találmány célja a betűhenger egyes sorainak beállítását magának a billen­tyűnek lenyomása által végezni. A talál­mánynál továbbá egy, a betűknek, illetve szótagoknak a papirra való nyomtatását esz­közlő oly kalapács van alkalmazva, amely különböző szélességű és önműködően beálló ütközőkkel van ellátva és amelynek rúgó­feszítő kilincsraűve a rúgó feszítését végző s a kocsiról mozgatott fogaskerék hatása alól külön szerkezet segélyével minden billentyű­nyomásnál kikapcsolódik, mivel az egyszerre írt betűk száma szótagírásnál igen változó, tehát az eddig, csupán egyes betűket iró gépeknél alkalmazott haaonló szerkezetek itt nem volnának használhatók. A mellékelt rajzok a találmány tárgyá­nak egy példaképeni kiviteli alakját tüntetik föl és pedig az 1. ábra a gép függőleges keresztmetszete, a 2. ábra a betűhenger függőleges beállí­tását mutatja, a 3. ábra fölülnézete a 2. ábrának, a 4. ábra a betűhenger vízszintes metszete, az 5. ábra azt mutatja, hogy a szótagok egy­egy egyenes vonalat alkotva, miképen van­nak a betűhenger kerületén elrendezve, a 6. ábra a gép fölülnézete a már ismere­tes és így nem igényelt részek elhagyásá­val, a 7. ábra a nyomtatást eszközlő kalapácsot és az ezen levő ütközők átállító szerkeze­tét mutatja, a 8. ábra fölülnézete a 7. ábrának, a 9. ós 10. valamint a 11. ábrák a kalapács rúgófeszítőművét tüntetik föl, a 12. és 13. ábrák az utóbbinak két rész­letét ábrázolják távlati nézetben, a 14. ábra kicserélhető betűszalagoknak a betűhengeren való különleges alkalmazási módját tünteti föl, a 15. és 16. ábra a betűszalagok rögzítő gyűrűjének két nézete, a

Next

/
Thumbnails
Contents