45082. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék tűz oltására

Megjelent 1909. évi május hó 15-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI R AS 45082. szám. XVIII/b. OSZTÁLY. Eljárás és készülék tűz oltására. LAURENT G. SÁNDOR KOLLÉGIUMI TANÁCSOS SZENT­PÉTERVÁRON. A bejelentés napja 1906 augusztus .hó 16-ika. A jelen találmány tűzoltási eljárásra és ennek foganatosítására szolgáló készülékre vonatkozik. Ezen eljárás abban áll, hogy két alkal­mas módon összekevert folyadékot, melyek keveredésnél tüzet oltó gázokat pl, szén­savat fejlesztenek, ellenálló képességgel biró hab alakjában az égő fölülettel érint­kezésbe hozzuk, mikor is a hab az égési fölületet a levegőtől iöbbé-kevésbbé el­zárja és ezáltal a lángokat elfojtja. Ezen célból oly tűzoltási szert hasz­nálunk, melynek használatánál egy hab­képző anyagnak pl. édesgyökérkivonatnak (succus liquiritiae) hozzákeverése által ellen­álló képességgel biró hab képződik. Ezen habalakú tűzoltási szert alkalmas készülék segélyével az égési fölülettel érintkezésbe hozzuk és pedig célszerűen oly módon, hogy a habot képező folyadékot kifecsken­dező nyílással biró, zárt tartányból a gáz­fejlődés következtében létrejövő nyomás által habalakban az eloltandó tűzre fecs­kendezzük. Minthogy a képződött hab fajsúlya 8—lC-szer kisebb, mint a vízé, csupán 1 atmoszféra nyomásnál is 6—8 m. magas habsugár hajtható ki a készülékből úgy, hogy a tartány közönséges fehér vasbádog­ból forrasztás útján állítható elő. Ezenkívül a jelen készüléknél a két^ habot képező folyadék keveredése oly módon megy végbe, hogy csupán egy bi­zonyos habmennyiség képződésére szüksé­ges folyadékmennyiségek keverednek és újabb keveredés csak akkor történik, amint a képződött hab már kifecskendeztetett. A készülék működése bármely kívánt pil­lanatban beszüntethető és szükség esetéa újból megindítható mindaddig, míg a ké­szülék teljesen ki nem ürül. A találmánybeli eljárás foganatosítására szolgáló készülék néhány kiviteli alakja a mellékelt rajzon van föltüntetve és pedig az 1. ábra az egyik kiviteli alak függélyes metszete, a 2. és 3. ábrák egy módosított kivitéli alak függélyes, illetőleg vízszintes met­szete, végül a 4. és 5. ábrák a készülék egy további módosításának függélyes, illetőleg vízszin­tes metszete. A' készülék egy hengeres (b) tartányból áll (1. ábra), melyben egy második, sav­ellenálló anyagból álló (a) tartány foglal helyet úgy, hogy az előbbiben különálló

Next

/
Thumbnails
Contents