45068. lajstromszámú szabadalom • Sínkapcsolás

Megjelent 1909. évi május JUó 15-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 45068. szám. V/a/i. OSZTÁLY. Sínkapcsolás. DE LESSEPS PAUL MAGÁNZÓ PÁRISBAN. A bejelentés napja 1908 augusztus hó 10 ike Jelen találmány tárgya sínkapcsolás, mely a sínilleszkedéseknél föllépő lökések elhá­rítására szolgál. A találmány lényege abban rejlik, hogy az illeszkedési helyen a váltók nyelvénél alkalmazott illeszkedési módhoz hasonlóan az egyik sínvéget egyik, nevezetesen külső oldalán, ferdén levágva, kihegyezzük és a másik illeszkedő sínvéget ©zen ferde levá­gásnak megfelelően kifelé kanyarítjuk. A találmány tárgyának két példaképeni foganatasítási alakja a mellékelt rajzban van bemutatva, melyen 1. ábra a kapcsolás alaprajza új vágá­nyok számára. 2., 3. és 4. ábra az 1. ábra x—x, y—y, ill. z—z vonala szerinti keresztmetszete. 5. ábra a kapcsolás alaprajza már meg­lévő vágányok számára. 6. és 7. ábra az 5. ábra m—m, illetőleg n—n vonala szerinti keresztmetszete. Az 1. ábra szerint az egyik (A) sínvég­nek a vágány külső része felé fordított oldalát a (b) részén ferdén levágjuk, ha­sonlóan a váltók nyelvéhez, míg a belső (c, d) oldalt érintetlenül hagyjuk. A má­sik (B) sínvéget az (a—b) rész ferdeségé­nek megfelelően kigörbítjük úgy, hogy a két sínvég összeillesztése után a sinek belső oldala egy folytonos egyenest képez. A sín végeket métg az elliptikus lyukakon keresztüldugott (g, g) csavarok segélyével is összekötjük, noha a sinek a talpakba varrt ékek segélyével már amúgy is szoro­san köttetnek össze egymással. Amint a 2., 3. és 4. ábra,béli metszetsoro­zatból látható, az (A) sín végének hegyét •külső oldalán is kissé levágjuk úgy, hogy a kerék akadálytalanul fusson át az egyik sínről a másikra. A kapcsolásnak körülbélül 1.40 m. hosz­szal kell bírnia és két végén és közepén támasztandó alá egy-egy talpfával úgy, hogy a kapcsolás helyén a talpfák a ren­des 80 cm. helyett 60 cm. távolságra kö­rűinek egymástól. A kapcsolás úgy kettősgombakeresztmet­szetű, mint Vignolensíneknél alkalmazható; a rajzban a kettősgombakeresztmetsBetű sínnél alkalmazva van föltüntetve, amidőn is a kapcsolás helyén a síneket befogadó talpak fészkeit megfelelően szélesebbre kell készíteni, Hogy a két sin egymás mellett elférjen a fészekben. Már meglévő vágányoknál természetesen nem lehet az imént leírt módon az egyik sínt levágni, hanem itt mindkét illeszkedő sínvéget kifelé .görbítjük (5. ábra) és egy

Next

/
Thumbnails
Contents