45052. lajstromszámú szabadalom • Bőrmetszőgép

Megjelent 1909. évi május hó lO^íi. ; MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 45052. szám. Xl/a. OSZTÁLY. Bőrmetsző gép. UNITED SHOE MACHINERY COMFANY CÉG PATERSONBAN ÉS BOSTONBAN. A bejelentés napja 1908 julius hó 27-ike. Az eddig ismeretessé vált bőrmetsző gépek azon hátránnyal bírnak, hogy azok­nál a metszőkés és az azt köszörülő szer­kezet akként vannak elrendezve, hogy a munkadarabot elfödik és a munkást meg­akadályozzák abhan, hogy az a gépnek hatásos részeit és a munkadarabnak éppen megmunkálás alatt álló részét figyelemmel kisérhesse. Ezen gépeknél továbbá azon hátrány is merül föl, hogy azoknál tárcsa­alakú kések alkalmaztatnak, melyeknek a gyakori köszörülés által okozott méret­csökkenése a gép teljesítő képességének csökkenését vonja maga utan. Más ismert bőrmetsző gépek henger- vagy gyűrűalakú késekkel dolgoznak, melyeknek előállítása nagy költséggel, alkalmazásuk pedig azzal a hátránnyal jár, hogy az adagoló hengert a gyűrűalakú kés belsejében kell elrendezni. Ez a körülmény egyrészt megnehezíti a késnek kicserélését és beszerelését, más­részt pedig függővé teszi a vezető henger­nek szélességét a gyűrűalakú kés átmérő­jének méretéből. A jelen találmány tárgya az eddigi ily gépekkel szemben már most azáltal tűnik ki, hogy annál egy csészealakú vagy kúpo­sán kiképezett kés alkalmaztatik, mely egy tengelynek fölső végén akként van elren­dezve, hogy a késnek rézsútos fölületei le­felé állanak. A csészealakú késnek rézsú­tos fölülete a találmány szerint a munka­darab tartójának síkjától lefelé hajlik és oly viszonylagos helyzetben van a munkadarab­tartójának fölső fölületéhez, hogy ezzel a kés metsző élének legmagasabban fekvő része majdnem ugyanazon síkban fekszik, minek folytán a késnek metszőéle az előre­tolt munkadarabbal éppen szemben áll. Minthogy a késnek törzse a munkapad alatt van, az a munkadarabnak sem kezelhetését, sem láthatóságát nem zavarja. A találmány tárgyát képező gép továbbá a metsző kés köszörülésére szolgáló szer­kezetével is kitűnik, mely a késnek két egymásfelé hajló részútos fölületből álló metsző élének kiképzése céljából a késnek belső ós külső fölületére hat. A czészealakú kés célszerűen oly pont körül állítható el, mely a kés spháricus fö­lületének középpontjába esik. A kés állá­sának megváltozása ekként a késnek vi­szonylagos helyzetét a munkadarab tartá­lyának fölső fölületéhez képest csak lényeg­telenül befolyásolja, mint ahogy a kés metsző élének a munkadarab tartójának

Next

/
Thumbnails
Contents