45029. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés gabona csávázására

Megjelent 1909. évi május lió lO-én. MAGY. SZABADALMI K1R. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 45029. szám. X/h. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés gabona csávázására. HEID MIKLÓS VEZÉRIGAZGATÓ STOCKERAUBAN. A bejelentés napja 1908 augusztus hó 1-je. Gabona csávázása alatt a gabonának oly fertőtlenítő folyadékkal valót kezelését ért­jük, mely a vetőmagot az, ehhez tapadt rozsda- és üszögsporáktól megtisztítja, ill. ezeket a spórákat megöli. A vetőmag csávázására eddig követett eljárások abban állanak, hogy a vetőma­got forgó hengerbe töltjük, melybe a fer­tőtlenítő folyadékot finoman szétosztva bei­fúvatjuk, vagy melyet részben a csávázó folyadékba merítünk és melyen a vetőma­got csavarvonalban elhelyezett lapátok se­gélyével szállítjuk át. Ezek a föntebb' leírt eljárások a célnak csak tökéletlenül felelnek meg, mert nincs biztosítva, hogy minden egyes szem föl­tétlenül érintkezésbe jut a csávázó folya­dékkal, amennyiben a szemeket' többé^ke­vésbbé szoros csomókban csávázzuk. To­vábbi hátránya az eljárásnak az, hogy a vetőmagban esetleg előforduló üres szie»­meket, továbbá a rozsdás szemeket nem távolítjuk el. Ez az eltávolítás azonban azért fontos, mert a rozsdás szemek — még ha fölszínesen fertőtlenítve vannak is — belsejükben még mindig tartalmazh hatnak élő spórákat, melyek akkor, mikor az illető iszem a vetőmag megszáradása után az- átlapátolásnál vagy másféle keze­lésnél eltörik, a többi szemekre rakódható nak és így a vetőmagot újból fertőzhetik. A találmány tárgyát képező eljárásnál eme föntebb1 jelzett hátrányokat elkerül­jük. Ezt akként érjük el, hogy a csává­zandó vetőmagot vékony sugárban befo­lyatjuk úgy, hogy a könnyű, üres és üszö­gös szemek a folyadékon úsznak, az ép szemek ellenben lesülyednek, tshát az ezek­től elvált és a fölszinen úszó szemek köny­nyen leválaszthatók. A föntebb leírt eljárás foganatosításánál előnyös., ha a csávázófolyadék mozgásban van, hogy a könnyű, üres és üszögös sze­mek, melyek a fölszinre emelkednek, a vetőmag bevezetése helyétől távolodjanak és hogy így az üres és üszögös szemeket a lehulló gabona a fenékre magával ne ránthassa. A csatolt rajzon a találmány tárgyát képező eljárás foganatosítására szolgáló be­rendezés van példaképen ábrázolva, mely egy szekrény alakú (1) tartályból áll. Ebben lejtősen emelkedő, csőalakú tokba zárt (2) szállító csiga foglal helyet. A tok alsó végén egy garathoz csatlakozik, melyet az (1) tartályt két (A és B) részre osztó (8) közfal képez. A garat (3) fala át van törve*

Next

/
Thumbnails
Contents