45024. lajstromszámú szabadalom • Kocsifék

Megjelent 19Q9. évi május hó 10-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI wSB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 45024. szám. XX/a. OSZTÁLY. Kocsifék. WEBER ANTON MAGÁNHIVATALNOK WIENBEN. A bejelentés napja 1908 augusztus hó 10-ifce. A jelen találmány szerinti kézifék, mely a mellékelt rajz 1. és 2. ábráján fölülről és oldalról nézve van föl tűn tetve, a kocsi első és hátsó kerekei mögé vízszintesen ágyazott U-keresztmetszetű harántgerendá­ból áll, melynek nyitott oldala vagy hasí­téka a kerekek felé néz. Az U-keresztmetszetű vasgerenda vályú­jába három (L) tartó van erősítve és ezekbe egy csavarorsó van ágyazva, melynek két fele 'ellenkező irányú csavarmenetekkel bír. A csavarorsó mindegyik felén egy-egy (F) csavaranya ül, melyek a csavarorsó for­gatása alkalmával az U-vas vályújában ve­zettetnek ellenkező irányban. (A csavar­anyáknak az U-vas hasítékából kiálljó fü­leibe egyi-eigy (Z) vonórúd van akasztva, melyeknek másik végei a kocsirúd két (D) karja alá erősített (S) haránttartónak egy közös pontja körül foroghatnak. Az U-vas a kocsirúd karjai alatt elren­dezett vezetékben mozoghat az (R) kener kek felé és a kerekekkel szemben f^kvő oldalán (K) féktuskókat hord, melyek szi­lárdan vannak az U-vassal összekötve. Ha a csavarorsót a végére illesztett forgattyú segélyével elforgatjuk, akkor az egyik irányban, pl. jobbra való forgatásnál az(F) csavaranyák széttolódnak és ennek követr keztében a (Z) vonórudak a (K) tuskókat az (R) kocsikerekekhez (szorítják, míg a csavarorsó balra forgatásakor a vonlórudiak a kocsi hossztengelyével majdnem páriruj­zamos helyzetbe jönnek és a féktuskókat a kocsikerekektől eltávolítják. SZABADALMI IGÉNY. Kocsifék, jellemezve azáltal, hogy a fék}­tuskókat tartió harántgerenda egy jobbira és balra haladó csavarmenetekkel ellár tott csavarorsó tartója gyanánt szolgál és a csavarorsó két felére illesztett (F) csavaranyák (Z) ( vonórudak egyik végeivel vannak csuklósan összekötve, míg ezen rudak másik végei egy közös pont körül foroghatnak. '1 rajzlap melléklettel. 'MIM reszvAnvtaasmao NYOMCMUA «UOAMST»

Next

/
Thumbnails
Contents