44990. lajstromszámú szabadalom • Újítások vasbetétes cserépkályhákon

Megjelent 1909. évi május iió 8-án. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 44990. szám. II/h. OSZTÁLY­Újítások vasbetétes cserépkályhákon. HÉBER SÁNDOR KÁLYHA- ÉS TŰZHELYGYÁROS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1908 augusztus hó 5-ike A jelen találmány tárgya a cserépkály­hák azon fajára vonatkozik, melyeknél a kályhatalapzat bordás vasbetétekkel cirku­lációs kályha gyanánt, fölső része pedig a közönséges cserépkályháknál szokásos hu­zatokkal van kiképezve. E kályháknak ed­dig az a hátrányuk, hogy a cserépkályha fölső része, a huzatok, közvetlenül a vas­betétgyűrűket takaró födőlapra vannak építve úgy, hogy ha a betétgyűrűket cse­rélni akarjuk, rendszerint a kályha fölső részét le kell rombolnunk. További hátránya az eddigi ilyfajta kály­háknak, hogy a talapzat mellső oldalán a vasbetét takarására alkalmazott mell-le­mez megerősítése a kályha egész széles­ségén áthatoló csavarokkal ;történik, me­lyek a legnagyobb hő hatásának lévén ki­téve, hamarosan tönkremennek, de ettől eltekintve, a kályha csempéit a megerő­sítési helyek körül a folytonos és nagy igénybevétel folytán erősen rongálják. E hátrányokat a jelen találmány tárgyát képező újítások, melyek a csatolt rajzban egy példaképem foganatosítási alakjukban vannak bemutatva, megszüntetik. Az 1. ábra egy, a találmány szerinti újítás sok értelmében fölépített kályhának per­spektivikus képe, ahol is a cserépburkolat mellső fala részben el van távolítva; a 2. ábra függélyes metszet, ahol is a vas­betét oldalnézetben látható; a 3. ábra vízszintes metszet a 2. ábra A—B vonala irányában és végül a 4. ábra a kályhatalapzat mellső oldalát ábrázolja. Amint az 1. és 2. ábrákból látható, a kályhatalapzat (a) csempeburkolatán belül egy célszerűen bordás j(b) vasgyűrűkből összerakott vaskályha van szabadon fölál­lítva, mely elől a tűztérbe torkoló (c) tü­zelőnyílással van ellátva. A tüzelőnyílás (e) peremén és a hamuakna (f) nyakán két vagy több' (g) fül van kiképezve, melyek a (h) mell-lemez megerősítésére szolgáló (i) csavarok fölvételére belső csavarmene­tekkel vannak ellátva. A mell-lemez meg­erősítése itehát a legegyszerűbb módon. történik anélkül, hogy a csempeburkolat a legkisebb mértékben igénybevétetnék. A talapzat oldalfalaiba alul és fölül (j) rostélyok vagy áttört csempék vannak be­illesztve. A környezetet betöltő levegő az alsó (j) rostélyon át beáramlik és a talap­zat burkolatának belső fala és a vasbetét közötti szabad téren át fölfelé halad, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents