44927. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolás egyfázisú kollektorgépek gerjesztésére és szabályozására

Megjelent, tí)() 9. évi áprili s hó 29-én . MAGY. G&FE KIR. SZABADALMI íjjj HIVATAL szabadalmi leírás 44927. szám. vil/g. OSZTÁLY. Kapcsolás egyfázisú kollektorgépek gerjesztésére és szabályozására. ALLGEME1NE ELEKTRICITÁTS-GESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1907 szeptember hó 21-ike Elsőbbsége 1903 január hó 14-ike. A 32962. és 38342. számú szabadalmak­ban oly váltóáramú kollektorgépek vannak leírva, melyeknél a statoron és rotoron egy­egy közös tengellyel biró (P és S) teker­cselés van alkalmazva, melyek egyike ön­magában véve vagy bárminemű ellenállá­sokkal rövidre van zárva. ,A rotoron a munkatekercseléstől különálló vagy azzal egyesített gerjesztő tekercselés van alkal­mazva. A gerjesztő {tekercselés táplálási módja ott nincs bővebben kifejtve. Emlí­tés történik azonban arról, hogy a mág­neses mező a közös tengellyel biró teker­cselésen átfolyó munkaáramokkal lehetőleg fázisban tartassák. Ha a keféket, melyek az egymással rö­vidre zárt kefékre merőlegesen állnak, a hálózathoz, vagy a hálózati feszültség egy részéhez párhuzamosan kapcsoljuk, úgy a mágneses mező helyes fázisa csak egy, és pedig a szinchrón fordulatszámra van be­állítva, és a nrtótor ezen forgási szám kö­zelében marad. Jelen találmány célja az, hogy a gép tetszőleges sebességgel legyen működtethető. A gerjesztő tekercselés táplálására szol­gáló oly kapcsolás, mely az említett föl­tételeket kielégíti, abban áll, hogy a munka­kefékre merőlegesen álló gerjesztő kefék áramkörét közvetlenül sorosan kapcsoljuk ama közös tengelyű tekercselés áramköré­vel, mely kívülről tápláltatik, vagy pedig a gerjesztő kefék áramkörét egy soros transz­formátor szekundér áramkörébe kapcsol­juk. Ezen kapcsolás a gerjesztő tekercse­lésnek a munkatekercseléssel való egyesí­tésénél is alkalmazható. A munka- és ger­jesztő áramok emellett csak annyiban za­varják egymást, amennyiben a munka- és gerjesztő áramok közötti arány szerint az armatúrában való áramelosztás változik. A mágneses mező és munkaáram emellett is az összes terheléseknél és fordulatszámok­nál, mely utóbbi a feszültség változtatása által a szinchrón fordulatszámon túlemel­hető, — a munkakefék által rövidre zárt tekercselési részek csekély, gyakorlatilag figyelembe nem jövő ellenhatásaitól elte­kintve — ugyanazon fázist tartják meg. Az átkapcsolásnál (reverzálásnál) a mág­neses mezőnek a munkaáramhoz való vi­szonylagos iránya megváltozik. A 2. és 3. ábrákon a gép új kapcsolásá­nak néhány foganatosítási példája van föl­tüntetve; ezen gép a 38342. sz. szabada­lom 2. ábráján és itt az 1. ábrán van föl­tüntetve. Ezen gépnél a gerjesztő teker-i cselés a rövidre zárt (S) rótormunkateker-

Next

/
Thumbnails
Contents