44893. lajstromszámú szabadalom • Berendezés a sürgönytitok biztosítására közönséges és drótnélküli táviratozásnál

Megjelent 1909. évi április hó 21-én. \ MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 44898. szám vil/j. OSZTÁLY. Berendezés a sürgönytitok biztosítására közönséges és drót nélküli táviratozásnál. MAURY JEAN BABTISTE ÓRÁS PÉRIGUEUXBEN. A bejelentés napja 1907 április hó 6-ika. A jelen találmány tárgya berendezés a sürgönytitoknak teljes biztosítására közön­séges és drótnélküli táviratozásnál, valamint parancsoknak és rendeleteknek távközlésé­nél anélkül, hogy az állomásoknak bizo­nyos mértékű függetlensége korlátoztatnék. E célból a föladó és fölfogó állomások készülékei oly synchron mozgásban tartat­nak, mely a két készüléknek egyidejű­leg történő egyenlő kimozgásait biztosítja, mely kimozgások a jeladást és a küldött jelek fölvételét eszközlik és a kibocsátott hullámok révén azoa betűk kiválasztását okozzák, melyek az illető hullámok kibocsá­tását eredményezték. Ezen készüléket syn­chron járású óraművek vezérlik, melyeket tetszőleges regulator vagy gátló szabályoz; előnyös ezen célra, amint az a következők­ben leírandó foganatosítási példában is tör­tént, a tengerészeti chronometereknél hasz­nálatos utánaengedő gátlókat (echappemento­kat) alkalmazni. A gátlóknak a két egy­mással közlekedő állomáson egyidőben való megindítása különleges szerkezet segélyé­vel történik. Mindegyik készüléknek synchron óraműve egy betükiválasztó rácsot mozgat, melyek azon két állomásnál, melyek egymással közlekedni akarnak, egyenlőnek kell lennie. Ezen levehető és könnyen kicserélhető rács­pároknak megfelelő kiválasztásánál a külön­böző betűknek és jeleknek megfelelő föladási és fölvételi időpillanatokat változtatni lehet. A mellékelt rajzban a találmány tárgyát képező berendezésnek egy foganatosítási alakja van föltüntetve. Az 1. ábra a berendezésnek vázlatos rajza. A 2. ábra függélyes metszetben a rácsot hajtó synchron járású óraművet, a fölhívó szerkezetet és az indító szerkezetet tünteti föl. A 3. ábra az indító szerkezet nézete. A 4. ábra oldalnézetben láttatja a rácsot, az ezzel együttműködő akaszt, valamint a föl­fogó állomásnak hívó szerkezetét. Az 5. ábra a hívó dobnak síkba fejtett képe. A 6—16. ábrák nagyobb léptékű részlet­rajzok. Mindegyik állomás föladó és fölfogó állo­másként szolgál és két különálló óraművel bír, melyek közül az említett rácsot moz­gató óramű a tengerészeti chronometerek­nél használatos utánnaengedő gátlóval van fölszerelve. Ez utóbbi óramű a 2. ábrában van föltűn tetve, míg a másik óramű a 1. ábrán csak az (1, 2, 3, 4 . . .) át,téti fogas­kerekeivel és a 4. ábrán az (1) fogaskerék­kel van jelezve. A synchron járó óramű

Next

/
Thumbnails
Contents