44877. lajstromszámú szabadalom • Lefelé égő gázizzófénylámpa

Megjelent JL909. évi április hó 20-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 44877. szám. I I/d. OSZTÁLY . Lefelé égő gázizzófénylámpa. GRÜDER & BLANK CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1908 julius hó 27 ike Jelen találmány olyan lefelé égő gázizzó­fénylámpára vonatkozik, mely a keverő- és lángzócső legnagyobb' részét körülvevő kö­pennyel, ez pedig fönt., a lángzó fúvókája alatt, födőlappal van ellátva. A talál­mány szerint ezen födőlap a középponttól kezdve rézsútosan, illetve boltozatosán ha­lad lefelé a köpeny száléig és fölületének nagyobb részén a forró égéstermékek ki­bocsátására szolgáló kivágásokkal van el­látva. A f ödőlap közepén, a kivágások mel­lett egy boltozatos gyűrűalakú rész van épen hagyva, mely a lángzó torkolatától fölfelé emelkedő és a lángzócső kúpos bur­kolóhüvelye által célszerűen rézsútosan föl­felé és kifelé térített forró égéstermékek legnagyobb1 részének szabad és akadályta­lan távozást ;enged, azonban a lángzócső vagy az ezt körülvevő köpeny közvetlen közelében f ölszálló csekély gázáramot, mely a födőlap középső ép részéhez ütközik, le­felé és kifelé a kivágásokhoz tereli, amel­lett pedig a kivágásokon áthaladó főáramr nak is bizonyos gyorsulást és eltérítést kölcsönöz a lángzócsővel ellenkező irányban. A lámpa koronáján túlérő, dísztelen ha­tású eltérítő fölületek, amilyenek az isme­retes lángzómodelleknél vannak alkalmazva, a találmány szerinti lámpánál elhagyhatók. A mellékelt rajz a találmány tárgyának két kiviteli alakját tünteti föl hosszmet­szetben és két fölülnézetben. Mint az 1. ábra mutatja, az (f) köpeny az (a) keverő- és lángzócső (d) fúvókája alatt (g) födőlappal van ellátva, melynél fogva a köpeny az (a) lángzócső kúpos (b) ' védőhüvelyén nyugszik. A (g) födőlap a j köpeny felé lejtősen eső, boltozatos fölü­j lettel bír, melynek legnagyobb részét az (i) I kivágások foglalják el. Ilyen kivágás a 2. és 3. ábra szerint kettő vagy több alkal­mazható. A födőlap (i) kivágásai úgy vannak elren­dezve, hogy a lap közepén egy (h) gyűrűs rész marad épen, melyhez a (c) lángzófej­ből kilépő és a lángzócső kúpos (b) hü­velye mentén fölfelé áramló égéstermékek egy része ütközik és a (h) lap által a nyi­lak irányában lefelé és rézsútosan kifelé téríttetik. Az égéstermékek főárama, mely máskülönben függélyes irányban akadály nélkül eltávoznék, szintén rézsútos irány­ban. A (k) korona egyúttal a harang tartá­sára is szolgál. SZABADALMI IGÉNY. Lefelé égő gázizzófénylámpa fölső födő­lappal ellátott köpennyel, jellemezve az-

Next

/
Thumbnails
Contents