44840. lajstromszámú szabadalom • Patkósarok

Megjelent 11)09. évi április h6 ÍO én MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 44840. szám. X/e. OSZTÁLY­Patkósarok. MEISSNER JÁNOS BANKHIVATALNOK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1908 junius hó 6-ika A jelen találmány tárgya patkósarok, mely magában egyesíti mindazon előnyö­ket, melyeket az eddigi vagy csak csúcsok­kal, vagy pedig csakis élekkel biró sar­kok fölmutatnak. Ezeket az előnyöket a találmányom tárgyánál azáltal érem el, hogy a patkósarkot csúccsal, illetve csúcsokkal és éllel, illetve élekkel látom el, miáital úgy a kapaszkodás, imint a támaszkodás biztosítva van. A találmány tárgyát képező patkósarok a csatolt rajzon példaképen vett foganatosí­tási alakjában van föltüntetve, az 1. ábrán a patkósarok oldalnézete, a 2. ábrán fölülnézete, a 3. ábrán pedig a patkósarok távlati képe látható. A patkósarok két (1) oldalfala alul él­ben végződik, a másik két (2) oldalfal pe­dig- az (1) oldalfalak belső lapjaiból kiin­duló (3) oldalfalakkal együtt egy (4) csú­csával lefelé fordított gúlát alkot. Ily mó­don a patkósarkon úgyja megtámaszkodásra való él, illetőleg élek, valamint a kapasz­kodásra való csúcs, illetőleg csúcsok van­nak kiképezve. A (2, 3) oldallapok által képezett gúlá­nak nem kell föltétlenül csúcsban vég­! ződnie, hanem a lapok találkozási pontju­• kon kis élt is alkothatnak. I Minden él esetleg bevágásokkal is lát­j ható el, ami által az éleken egy vagy több ; fürészfogszerű, többá-kevésbbé mély bevá­| gás keletkezik. ! Az (1) oldalfalaknak nem kell a rajzon i föltüntetett módon összefüggniük, hanem az összefüggő két fal helyett egymástól független, megosztott falakat is alkalmaz­hatunk. Egyenes vonalú él, illetve élek és csúcs, illetve csúcsok helyett ívelt élek is alkal­mazhatók, ill. a rajzon föltüntetett gúla kúppal is pótolható. SZABADALMI IGÉNY. Patkósarok, azáltal jellemezve, hogy az úgy a megtámaszkodásra való összefüggő vagy megosztott éllel, illetőleg étekkel, mint a kapaszkodás elősegítésére szol­gáló egy vagy több csúccsal van ellátva. (1 rajzlap melléklettel.) AS QEA7V6NVTÍR8ASÁO NVQMDÁJA QUOAÍSSTA*

Next

/
Thumbnails
Contents