44822. lajstromszámú szabadalom • Tokos libella

Megjelent 1909. évi április lió lO-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 44822. szám. VII/a. OSZTÁLY. Tokos libella. OPTISCHE ANSTALT C. P. GOERZ AKTIENGESELLSCHAFT CÉG BERLIN-FRIEDENAUBAN. A bejelentés napja 1908 julius hó 6-ika. Jelen találmány tokos libellára vonatko­zik és célja az, hogy a libella egyszerű előállítás mellett hosszú ideig legyen hasz­nálható. Az új libellánál a folyadéktartány és a födőüveg különálló részekből készül­nek és kittelés nélkül egyszerű összenyomás által tömítettnek egymáson. Ennek lehetővé tételére — anélkül, hogy a folyadék az illesztési helyen átfolyhatna — a találmány értelmében úgy a folyadéktartány, mint a födőüveg is üvegből készül. A folyadéktar­tánynak és a födőüvegnek egymással érint­kező fölületrészei célszerűen csiszoltainak, mert a csiszolt üvegfölületek rendkívül bensően érintkeznek. Ezenkívül a födőüveg a folyadéktartány felé fordított oldalon a folyadéktartányra fölfekvő szélrészeken is görbülettel bír, mert görbe fölületeket könnyebben lehet nagy pontossággal elő­állítani, mint síkfölületet. Természetes, hogy a folyadéktartány érintkező fölületét ugyanazzal a görbülettel látjuk el, mint a hozzá tartozó födőüveg szélrészeit. Hogy a folyadéktartány és a födőüveg között a részek egyszerű egymáshoz szorí­tása által _ tartós tömitést biztosítsunk, a foglalatba egy rúgót ágyazunk, mely a részeket egymáshoz nyomja. Az új libellánál a beállítókörök a födő­üveg csiszolt belső oldalán maratás vagy vésés által állíttatnak elő. A mellékelt rajzon az új libellának egy kiviteli példája függélyes metszetben és fölülnézetben van föltüntetve. A rajzon (a) jelöli a folyadéktartányt és (b) a födőüveget. A födőüveg a folyadék­tartány felé fordított oldalon a görbe és csiszolt (c) határolófölülettel bír, melynek görbülete egészen a födőüveg széléig ter­jed. Ez a csiszolt (c) fölület a szélrészek­kel az (a) folyadéktartány (d) fölületére fekszik föl, mely ugyanazzal a görbülettel bír, mint a (c) fölületnek reá fekvő szél­része és mely szintén csiszolt, (e) jelöli a folyadéktöltetet és (f) a légbuborékot. Az (a) folyadéktartány a rugalmas, boltozott (g) lemezre fekszik. A födőüveg, folyadék­tartány és a rugalmas lemez a (h) fémfog­lalatba van behelyezve és az utóbbiban az ebbe csavart (i) fenéklemez által biztosít­tatik. A (b) födőüveg csiszolt alsó oldalán alkalmazott beállítókörök a rajzon (k)-val vannak jelölve. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Tokos libella különálló részekből készült folyadéktartánnyal és födőüveggel, jelle-

Next

/
Thumbnails
Contents