44784. lajstromszámú szabadalom • Lefejthető és elzárásra ujra fölhasználható födéllel ellátott szelencék

Megjelent 1909. évi április hó 7-én. MAGY. KIR. SZABADALMI j^ g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 44784. szám. XVI/b. OSZTÁLY. Lefejthető és elzárásra újra fölhasználható födéllel ellátott szelencék. SEMLER KARL OTTO KERESKEDŐ HAMBURGBAN. A bejelentés napja 1908 január hó 24-ike. A leszakító csíkkal ellátott ismeretes bádogszelencéknél az a hátrány mutatkozik, hogy a szelencék kinyitásuk után többé el nem zárhatók. A jelen találmány tárgya már most olyan szelence, mely kinyitás után is ismét gyor­san elzárható. A jelen találmány tárgyát képező sze­lence úgy készül, hogy a szelence elzárandó szegélyvégének egyikével egy karimát kap­csolunk össze, mely fölött az ismeretes leszakítócsíkkal ellátott zárófödél szintén a szelence szegélyére van erősítve. A karima és zárófödél megerősítése egymásután vagy együttesen végezhető karimázás, áthajtás stb. útján. A karima és födél emellett cél­szerűen akképen van kiképezve, hogy a karima szorosan ráillik a födélre és a fö­dél egy behajtott középső résszel vagy gyűrűalakú dudorodással beillik az áthaj­tott tengellyel ellátott karima nyílásába. A rajzon egy a leírt eljárás szerint ké­szült szelence van föltüntetve, és pedig az 1. ábra a szelence keresztmetszete a 2. ábra I—L vonala szerint; a 2. ábra az 1. ábra szerinti szelence fölül­nézete. Az (1) fenékkel elzárt (2) köpeny nyitott végén (3) karimával van ellátva, mely lior­nyolás vagy más alkalmas módon a kö­penyre van erősítve. Ezen (3) karima (4) szegélye át van hajtva úgy, hogy elegendő­képen merevítve van, hogy később a föde­let hordhassa és föl vehesse és egyidejűleg elegendő tömítő- és szorítófölületet is ké­pezzen a későbbi eltávolítható, időnkénti zárófödél számára. A karimához simul az (5) fenékfödél, mely a (2) köpeny szegé­lyére hornyolás vagy másefféle útján van ráerősítve és középső behajtott részével a karima nyílásába illik. Célszerű, hogy a karima szorosan rá­feküdjék a zárófödél szegélyrészére a vég­ből, hogy a szelencében esetleg jelen lévő folyadéknak a födél és karima közé való bejutását megakadályozza. Az (5) födélbe ismert módon (6, 7) vonalak vannak be­vágva, melyek a (8) csíknak leválasztását lehetővé teszik, amennyiben a ráforrasztott (9) nyelvnek egy réskulcs vagy másefféle segélyével való megfogása által a leválasztás (6, 7) vonalak irányában föltekercselés út­ján foganatosíttatik. Az (5) födélnek kö­zépső leválasztott (10) része, mely alakjá­nál fogva a karima nyílásába illik és ebbe beszorítható, ekkor időnkénti zárófödél gya-

Next

/
Thumbnails
Contents