44766. lajstromszámú szabadalom • Erőgép belső elégetéssel

Megjelent 1909. évi március hó 29-én. MAGY. KIR. MWj SZABADALMI ISlS HIVATAL SZABADALMILEIRAS 44766. szám. V/D/A. OSZTÁLY. Erőgép belső elégetéssel. THORNYCROFT TOM MÉRNÖK ÉS HAJÓÉPÍTŐ LONDON/M CHURCH-WHARFBAN. A bejelentés napja 1908 junius hó 2-ika. Jelen találmány tárgya belső elégetéssel dolgozó erőgépekre vonatkozik és a talál­mány célja a gép dugattyúnak hideg vagy nedves levegővel való hűtésében áll úgy, hogy az előgyújtásból származó zavarok, vagy a dugattyú födélnek a magas hőmér­sékletek hatása folytán — különösen arány­lag nagy átmérőjű hengerekkel biró gépek­nél — okozott megrongálásai elkerültetnek. E célra a találmány értelmében oly beren­dezések alkalmaztatnak, melyek a levegőt a dugattyú vagy mindegyik dugattyú födél­lapjának külső fölületére vezetik. Ez külön­féleképen érhető el. A rajzok 1—4. ábráin belső elégetéssel dolgozó, álló helyzetű erő­gépek vázlatos függélyes metszetei vannak föltüntetve, mely gépek egy a találmány ér­telmében szerkesztett dugattyúhűtőberen­dezéssel vannak ellátva. Zárt köpennyel biró álló helyzetű gépek­nél, mint amilyenek a rajzok 1., 2. és 4. ábráin láthatók, a dugattyú szivattyúlökete hasznosítható a találmány gyakorlati foga­natosítására, amennyiben a dugattyú a szívó­löket alatt a levegőt kényszeríti, hogy a dugattyúfödéllap alsó oldalába ütközzék és ezt végigsúrolja. Az 1. ábra szerinti elrendezésnél a zárt ' (b) forgattyúköpenyen a fölfelé hajlított (a) cső hatol át, mely az üreges (c) dugattyúba lép be, amikor ez lefelé mozog. Az (a) cső szükség esetén a (d) légbeeresztőtölcsérrel vagy kúppal lehet ellátva. Az (f) karburá­tort tartalmazó és a (g) géphenger azon oldalával összekötött (e) szívócső, melyen a robbanások eszközöltetnek, a levegőt a (b) forgattyúköpenyből a (h) olajelterelő­berendezésen át kapja. Emellett a berende­zés akképen foganatosíttatott, hogy a gép szívólökete után az a levegő, mely a szívó­loket alatt a forgattyúköpenyből kiszívatott, a dugattyú legközelebbi fölfelé való moz­gásánál az (a) csövön át belépő, a dugaty­tyúba ütköző és ezt hűtő levegő helyet­tesíti. A 2. ábrán látható elrendezés értelmében a levegő a (b) forgattyúköpenyből a (j) ventilátor segélyével állandóan elszívatik. Ez az elrendezés annyiban módosítható, hogy a (j) ventilátort a 3. ábra szerint arra használjuk, miszerint levegőt nyomjon át az (a) csövön. Ez a módosított elrendezés például akkor használható, ha a forgattyú­köpeny nyitott, mint ezt a rajz mutatja. Más esetekben a gép kipuffogását basz­' nálhatjuk arra, hogy a hideg levegőt a

Next

/
Thumbnails
Contents