44744. lajstromszámú szabadalom • Tekegolyódobó készülék és tekejátékasztal

Megjelent 19Q9. évi március l>ó 29-én. MAGY. gg^ KIR /' SZABADALMI göM HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 44744. szám. VI/d. OSZTÁLY. Tekegolyódobó készülék és tekejátékasztal. KOVÁCS GYULA KERESKEDŐ SÜMEGEN. A bejelentés napja 1908 március hó 12-ike. Jelen találmány tárgya tekegolyódobó készülék és teke játékasztal, mely úgy a szobában, vagyis zárt helyen, mint a sza­badban fölállítható, alkalmas hosszúságú asztal egyik keskeny oldalára szerelt vagy általában meglevő nyílt pályán alkalmaz­ható, a golyót kilövelő csőalakú rúgós ké­szülékből áll, melyből a kilőtt golyó az asztal ellentétes részében fölállított bábu­kat ledönti. E célból a kilövelő készülék úgy van az asztalra szerelve, hogy beirányít­ható, a bábuk elhelyezésére szolgáló asztal­vég pedig közepe felé lejtős pályával bír, melynek találkozási élében a befutó go­lyót befogadó és a játékos kezeügyébe visszavezető csatorna torkolata van kiké­pezve. A találmány tárgya a csatolt rájzon példaképen vett foganatosítási alakjában van föltüntetve, nevezetesen az 1. ábrán a golyót kilövelő készülék hossz­metszete látható a rúgó meglazult állapo­potában, a 2. ábrán ugyanennek hosszmetszete lát­ható összeszorított rúgó mellett, kilövelésre kész helyzetben, a 3. ábrán a kilövelő készülékkel fölszerelt asztal fölülnézete, a 4. ábrán ugyanennek függélyes hosz­szanti metszete a 3. ábra A—B vonalán át, végül az 5. ábrán az asztal hátsó végének távlati képe látható. A tetszőleges anyagból, célszerűen fából készült, egyik vége felé kissé kúpos (1) cső belső (2) furata a helyálló (3, 4) falak által több részre van osztva. E falak egy, furat középtengelyében vezetett (5) rúd ágyazására és vezetésére szolgálnak. A rúd belső végén (6) gumiütköző fölülettel van ellátva, a rúd másik végén pedig (7) bevá­gás van kiképezve, melynek célja és ren­deltetése alábbiakból tűnik ki. A (4) fal egyszersmind egy (8) rúgó alátétjéül szol­gál, mely rúgó másik végével az (5) rúdra fölékelt (9) lemezhez támaszkodik. Az (1) cső belső végén és pedig ennek alsó ré­szében (10) kivágás van, melybe a cső belső falához erősített (11) lemezrúgó meg­görbített (12) karja nyúlik be. A CBŐ külső palástján a legfolső alkotó mentén a szo­kásos (13) irányító pecek van elrendezve. Ez a kilövelő készülék a tekepályát alkotó (14) asztal egyik keskeny éléhez oly mó­don van erősítve, hogy az asztal síkjában csekély elforgatást tesz lehetevé. Ez a meg­erősítési mód a 4. ábra szerinti kivitelnél abban áll, hogy az (1) cső legalsó éléből lefelé álló (15) pecek az asztal oldalfalából kiálló (16) pánttal csavaranya segítségével van oldhatóan összekötve. A megerősítés

Next

/
Thumbnails
Contents