44682. lajstromszámú szabadalom • Javítások vasúti jelzőlámpásokon

jelző üveglap befogadására alkalmas (5) ab­roncs van erősítve. A (3) ajtó széléhez erő­sített (6) lemezzel a (7) pecek körül forgat­ható és a (8) csavar utján oldható kétrészű (9) békó van összekötve, melybe szükség esetén a (4) jelző üveglap foglalata befog­ható, illetőleg abból kiiktatható. A kiiktatás egyszerűen úgy történik, hogy a (4) üveg­lapot (10) fülénél fogva megfogjuk és (7) forgáspontja körül fölfelé elforgatjuk, mire a fület egy a kürtő külső palástjához erő­sített (11) kampóba akasztjuk. (4. ábra.) A lámpa reflektorja a (3) ajtóval egyazon csukló körül járó parabolás (12) részből, valamint a parabolát kiegészítő és a lámpa­tok hátsó oldalfalához belül hozzáerősített (13) részből áll (3. ábra), mi mellett e két rész között a gázok szabad elvonulását le­hetővé tevő tér van meghagyva. A (14) petroleumtartály kiemelése céljából a (3) ajtó és a (12) reflektorrész kinyitása után {2. ábra) egyszerűen feltoljuk a (15) lámpa­üveget, melyet ekkor a rugalmas (16) nyel­vek (3. ábra) helyzetében fogvatartanak, azután a (17) rugós kulcs és a béltoló szer­kezet ismeretes kapcsolatát oldjuk, mire a tartály egyszerűen kiemelhető. A lámpatok egyik oldalára a tartalék lámpahengerüvegek fölvételére alkalmas (18) táskák vannak szerelve. A lámpatok mellső lapján az ajtónyílást szegélyező részben (19) lyukak (3. ábra) vannak kiképezve, melyeken át a tok belse­jébe jutott friss levegő a (20) belső üveg­lap belső fölületéhez jut utóbbinak hűtése eéljából. A kürtő következőképen van kiképezve: A külső (21) hengerpalást (3. ábra) a kö­zépső (22) hengerpalásttal szabad tér köz­benhagyásával van összekötve. A (22) hen­gerpalást fölső részén több sor (23) nyílás­sal van ellátva. A középső hengerrel a (24) belső henger van Összeforraszta, melynek viszont alsó részében vannak (25) nyílások kiképezve. A (24) belső henger fölső széle mélyebben fekszik, mint a középső (22) hengeré. A külső (21) hengerre a kürtő födele célszerűen bajonetzárral van rátolva, mely több részből áll. A külső (21) hengerpalást átmérőjénél szélesebb fölső (26) zárólap belső oldalára két egymást keresztező (27) vaspánt van erősítve, melyekhez viBzont a belső henger átmérőjénél kisebb átmérőjű (28) vastárcsa van erősítve. E vastárcsákon átjáró és a (26) záró laphoz szegecselt (31) peczkekre a (28) tárcsánál nagyobb átmé­rőjű és fölfelé behajlított szélével a középső (22) hengerfalhoz fekvő • (29) bádogtárcsa van fölhúzva, mely közepén ki van vágva. A (29) bádogtárcsától körűlbelől ugyanoly távolságra, mint ez a (28) tárcsától, a (31) peckek alsó végéhez a (29) tárcsán lévő (30) lyuk átmérőjénél szélesebb (32) vas­tárcsa van erőstíve, mely a fölül nyitott (24) hengerpalást fölött foglal helyet. A kürtő, illetve födél ezen kiképzése folytán a lámpatok belsejében fölszálló égéstermé­kek hatásos módon vezettetnek el, mi mel­lett levegő fölülről nem juthat a lánghoz és ezt el nem olthatja. Az égéstermékek ugyanis nagyrészt már a belső (24) henger alsó részén kiképezett (25) nyílásokon lép­nek ki az ezen henger és a középső (22) henger által képezett térbe, ahol fölszállva a középső henger fölső részében kiképezett (23) nyílásokon a középső és külső (22, 21) hengerek által alkotott, alul és fölül nyitott térbe lépnek ki. A mozdony haladása köz­ben már most a (26) záró lap éa a kölső henger fölső széle között szabadon maradó gyűrűalakú résen át a légáram kényszer­úton haladva úgyszólván átszeli a kürtőt és az ekkor beálló nagymérvű szívás foly­tán a (21, 22) hengerpalástok között alúl ki nem esett égéstermékeket magával ra­gadja. Ugyancsak magával viszi ez a lég­áram a (25) és (23) nyílásokon át nem lé­pett, a belső hengerből fölszálló és a (32, 29, 28) tárcsák által irányított égéstermé­keket is. Mindezen, részint már ismeretes, részint pedig a jelen találmány tárgyát képező ja­vításoknak egyazon lámpán való alkalma­zása által a lámpa a támasztott követelmé­nyeknek : egyszerű, könnyű kezelhetőség, nagy fényerősség stb. a legteljesebb mér­tékben megfelel.

Next

/
Thumbnails
Contents